Web-analytiikka

Web-analytiikan eli verkkosivuston kävijäseurannan ja analysoinnin avulla saat tarkkaa tietoa markkinointinne kannattavuudesta sekä asiakkaidenne käyttäytymisestä sivuillanne.

Lue lisää Ota yhteyttä

Web-analytiikka kertoo, miten markkinointianne voi kehittää yleisellä, kanavakohtaisella ja kampanjakohtaisella tasolla.

Tuottavan digitaalisen markkinoinnin kulmakiviä on sen tehokkuuden luotettava mittaaminen. Mittaamisen kehyksemme pyrkii kattamaan kaikki yrityksenne markkinointitoimenpiteet. Voimme käyttää kerättyä tietoa parhaissa tapauksissa paitsi mainontanne tuoton maksimoimiseen, myös liiketoimintanne kokonaisvaltaisempaan kehittämiseen.

Mittaamisen prosessit kannattaa ottaa vakavasti osana kaikkea digitaalista markkinointia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta vertailun kohteena olevaa dataa on saatavilla tulevaisuudessa.

Web-analytiikan ratkaisumme sisältää myös kerätyn tiedon visualisoinnin helposti saatavissa ja tulkittavissa olevassa muodossa, eli ns. Dashboardin. Sen avulla markkinoinnin johtaminen on helpompaa, koska näet suoraan, mitkä markkinoinnin toimenpiteet tuottavat tuloksia ja mitkä vaativat enemmän kehittämistä.

Web-analytiikka on välttämätön osa digitaalista markkinointia, koska:

 • ilman web-analytiikkaa ja mitattavuutta, markkinointia on mahdotonta kehittää dataan perustuen
 • ilman web-analytiikkaa et näe, onko markkinointisi kannattavaa, mikä vaikeuttaa markkinoinnin budjetointia
 • tarkasti asennetun analytiikan avulla voit seurata, kuinka digimarkkinointikampanjanne purevat ja tuovat vastinetta rahoillenne
 • näet, miten asiakkaanne liikkuvat ja viipyvät sivustollanne
 • näet, mistä asiakkaat tulevat sivustollenne
 • selvität, mitkä ovat pullonkauloja, joiden takia menetätte asiakkaita
 • näet, mitkä ovat suosituimpia sivujanne ja mitkä sivut vaativat kehittämistä

Digimarkkinoinnin voima piilee siinä, että saat tietää tarkalleen, ketkä käyvät sivustollanne ja mitä reittejä pitkin he löysivät sivustollenne. Ilman mittaamista markkinointi on pelkkää arvailua.

Miksi web-analytiikka on kriittinen osa markkinointianne?

Kävijäseuranta on erottamaton osa verkkosivuja ja digimarkkinointia. Mikäli et mittaa sivustonne kävijöitä ja heidän toimintaansa, menetätte paljon sivustonne ja markkinointinne potentiaalista, etkä pysty kehittämään markkinointianne luotettavasti. Ilman kävijäseurantaa, mittaamista ja tulosten analysoimista toimit puhtaasti arvailujen varassa.

Mainostaminen verkossa ei ole hakuammuntaa, vaan tarkkaa testaamista. Web-analytiikka tarjoaa arvokasta tietoa digimarkkinointinne toimivuudesta. Se kertoo esimerkiksi:

 • ketkä vierailevat sivustollasi – mikä on kävijöidesi ikä, kotimaa, kieli ja kaupunki
 • mistä he ovat kiinnostuneita ja mitä he tekevät sivustollasi
 • mitä sivuja he lukevat ja miten sivustosi sisällä liikutaan sivulta toiselle
 • onko markkinointinne kohdennettu oikealle kohderyhmälle
 • millainen mainonnan tulokulma toimii parhaiten mihinkin kohderyhmään
 • paljonko yksi markkinointiin laitettu euro tuo liikevaihtoa takaisin

Datan hyödyntäminen ei rajoitu pelkkään markkinoinnin kehittämiseen, vaan se auttaa mm. tuotteistuksessa, tuotevalikoiman suunnittelussa, ostajapersoonien luomisessa ja rekrytointien suunnittelussa.

Monipuoliset luvut ovat yksinkertaisia palautteita

Jokainen web-analytiikan näyttämä luku muodostuu asiakkaidenne käytöksestä. Luvut ovat suoria palautteita siitä, millaiseksi asiakas on kokenut sivustonne, tuotteenne ja mainontanne.

Yksi luku kertoo ”En löytänyt tältä alasivulta mitään hyödyllistä ja siirryin siksi kilpailijan sivustolle.” Toinen luku kertoo, että: ”Tämä asia sai minut kiinnostumaan tuotteestanne.” Kolmas luku kertoo, että: ”Tämä ominaisuus tuotteessamme kiinnostaa selvästi eniten 25-35-vuotiaita asiakkaitamme.”

Ota yhteyttä

Datan avulla näet, mitkä kanavat, millaiset mainokset ja millaiset markkinoinnin tulokulma tuovat teille eniten parhaita asiakkaitanne. Kun lisäät resursseja näihin heikommin toimivista kanavista, tavoitat enemmän parempia asiakkaita.

Mitkä asiat saivat kävijän kääntymään liidiksi? Data kertoo sen aukottomasti! Jos 80 % tietyn videon katsoneista tai 70 % tietyn blogin lukeneista lataa oppaanne, niin se kertoo valtavasti, millaiset asiat herättävät asiakkaidenne kiinnostuksen.

Ota yhteyttä

Web-analytiikka MRACE-viitekehyksen mukaan

Asetamme seurattavat tunnusluvut kaikille ostoprosessin vaiheille, joten kaikille RACE-mallin vaiheille on omat odotuksensa ja mittarinsa. Ensisijaisena tavoitteenamme on ohjata yleistasolla resurssit toimenpiteisiin, jotka tuottavat teille eniten tuloksia. Kokonaisuutena pyrimme siihen, että markkinointikanavat toimivat yhdessä liiketoiminnallisten tavoitteidenne saavuttamiseksi.

Kerätyllä datalla etsimme verkkosivustonne ongelmakohtia potentiaalisen ostajanne näkökulmasta. Tämä koskee niin verkkosivustonne teknistä toimivuutta kuin ostajan oletetulla ostopolulla olevia esteitä.

Jokainen markkinointikampanjanne on sijoitus, jolle odotatte tuottoa. Web-analytiikan avulla ymmärrämme, mitkä kanavat tuovat tuloksia parhaalla tuottosuhteella ja voimme tehdä ratkaisuja markkinointibudjettinne optimaalisesta jakamisesta.

Tavoitteemme on siis havainnollistaa yrityksenne digitaalisen liiketoiminnan kokonaisuus, valita tärkeimmät mittarit ja pyrkiä jatkuvaan kehitykseen testaamisen kautta.

mrace markkinonti malli
mrace-r
mrace-a
mrace-c
mrace-e

Ota
yhteyttä

 1. Kehitä markkinointianne datan pohjalta
 2. Käytä budjettinne parhaisiin kanaviin
 3. Lopeta arvailu dashboardin avulla
 4. Hanki enemmän parempia asiakkaita
 5. Johda markkinointia dataan pohjautuen

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
 • Lue lisää web-analytiikan käytännön toteutuksesta

  Lue lisää

  Verkkoanalytiikka lähtee liiketoiminnan ymmärtämisestä

  Mittaaminen itsessään ei tuo lisäarvoa liiketoiminnallenne, jos sitä ei hyödynnetä oikeilla tavoilla. Tärkeintä on ymmärtää liiketoimintaa ja käyttää mittaamista sen päätavoitteen edistämiseen. Mieti, miksi omistatte verkkosivut? Mikä on päätavoitteenne? Millä asialla on eniten vaikutusta liiketoimintaanne? Nämä kysymykset ovat olennaisia, jotta saamme selville, mitä tulee mitata markkinoinnin kehittämiseksi ja myynnin edistämiseksi.

  Yksinkertaisuudessaan mitattavan asian tulee olla liiketoimintaanne eniten vaikuttava tekijä. Jotta osaamme rakentaa oikeanlaisen mittariston, on olennaista ymmärtää, miksi sivusto ylipäänsä on olemassa. Tässä roolisi on korvaamaton: me voimme tarjota web-analyytikon kertomaan, mitä kaikkea voimme mitata ja kuinka analysoida tuloksia, mutta vain sinä tiedät, mikä on juuri yrityksenne kannalta olennaisinta mitata.

  Verkkoanalytiikka ydinliiketoiminnan kehittämisessä

  Kun olet selkeyttänyt itsellesi, mikä on yrityksenne ydintavoite ja miksi ylipäänsä omistatte verkkosivut, tiedät, mihin tekijöihin kiinnität mittarinne. Ydintavoitteenne ja syynne pitää verkkosivuja, tulisi olla ne asiat, joita mittaat.

  Olkoon sitten kyseessä verkkokauppa, jonka ydintavoitteena on saada asiakkaat ostamaan tuotteita, tai verkkosivut, joilla on tavoitteena saada mahdollisimman moni kävijä liittymään sähköpostilistalle, on mittaaminen sidottava näihin tavoitteisiin. Sillä vain liittämällä mittaamisen yrityksesi liiketoiminnan kannalta keskeisiin tekijöihin, saat dataa, jolla on merkitystä markkinointinne kehittämisen, myyntinne kasvattamisen ja verkkosivustonne parantamisen kannalta.

  Mitattavaan asiaan on siis liityttävä jokin kävijän tekemä toimi. Tämä voi olla sähköposti- tai blogilistalle liittyminen, yhteydenotto tai ostos, mikä tahansa toimi, joka on muutettavissa mitattavaan muotoon. Mikäli tuloksista ei ole hahmotettavissa syy—seuraussuhteita eri tekijöiden välillä, ei mitattavuudesta ole mitään hyötyä, sillä sitä ei voida käyttää toiminnan kehittämiseen.

  Analytiikan hyödyntäminen tulosten kerryttämisessä

  Analysoimalla saamanne tulokset, opit paitsi tuntemaan kävijämassanne piirteet, saat myös arvokasta tietoa siitä, millä tavoin voit parhaiten muuttaa kävijät vierailijoista asiakkaiksi. Myynnin parantaminen on yritystoiminnan lopullinen tavoite, mutta siihen päästäkseen on ymmärrettävä liiketoiminta-analytiikkaa, asiakasryhmäänsä sekä markkinoinnin eri toimien vaikutuksia.

  Tähän ymmärrykseen päästään tiedon kautta ja juuri sitä tietoa web-analytiikka tarjoaa. Tieto taas mahdollistaa muutoksen ja kehittämisen, jotka ovat avain myynnin parantamiseen. Mitattavuudella voidaan esimerkiksi seurata erilaisia reittejä, joita pitkin ihmiset tulevat, ja sitä kautta ohjata markkinointia. Koska verkkosivuilla on jokin tavoite, voidaan tarkastella, kuinka eri kanavista tulevat ihmiset täyttävät tämän tavoitteet. Luonnollisesti sivustolle halutaan lisää ihmisiä, jotka tekevät haluttuja asioita eli liittyvät sähköpostilistalle, suorittavat ostoksen tai ottavat yhteyttä ja jättävät tarjouspyynnön.

  Verkkoanalytiikka markkinoinnin päätöksenteossa

  Markkinoinnin kehittäminen on kävijäseurannan suurin hyöty. Jos et tiedä, mitä sivustollanne ja markkinoinnissanne tapahtuu, et voi tehdä markkinointia tehokkaasti ja mielekkäästi. Kehittämällä markkinointia tulosten analyysin pohjalta, muutat saamianne tuloksia liiketoiminnan numeroiksi.

  Kävijäseurannalla saat dataa ihmisten sivustollanne suorittamista toiminnoista, heidän käyttäytymisestään ja reaktioistaan mainontanne suhteen. Nämä toimet ja käyttäytyminen muutetaan luvuiksi, joita seuraamalla ja kehittämällä pystytään helpottamaan ihmisten toimintaa sivustollanne ja ohjaamaan kävijöitä toteuttamaan haluamaasi toimintoa. Otetaanpa esimerkki.

  Kuvitellaan, että pidät verkkokauppaa, jossa myyt vaatteita. Voit seurata vaihe vaiheelta, kuinka ihmiset liikkuvat ostoprosessin lävitse. Näet, mitä väylää pitkin tulleet ihmiset valitsevat millaisia vaatteita ostoskoriinsa, kuinka moni heistä päätyy kassalle asti ja moniko suorittaa lopulta oston. Keräämäsi tiedon valossa voit suunnitella, millaisia paitoja tai mekkoja kannattaa sijoittaa millekin sivulle ja tarjotako takkeja vai housuja Facebookin kautta saapuneelle kävijälle. Mitä vaatteita ja merkkejä varata varastoosi ja mikä maksutapa on suosituin eli mikä kannattaa sijoittaa näkyvimmälle paikalle maksuvaiheessa.

  Lisäksi voit testata sivustosi toimivuutta, sillä näet, miten kävijät käyttäytyvät sivuillasi, miltä sivulta siirrytään millekin ja mikä toimii sivuillasi suhteessa tavoitteeseesi. Toisin sanoen opit tuntemaan kävijämassasi ja voit hyödyntää tätä tuntemusta kehittääksesi markkinointiasi ja sivustoasi paremmaksi.

  Tältä osin web-analytiikka liittyykin konversio-optimointiin eli siihen, kuinka hyvin saat muutettua kävijät asiakkaiksi sivustollasi. Tiedät, mitkä ovat sivustosi tärkeimmät sivut ja millaisia muutoksia niille kannattaa tehdä kävijöiden lisäämiseksi, pitämiseksi luonasi ja johdattamiseksi syvemmälle sivustollasi. Tiedät, mistä kanavasta saat millaistakin liikennettä: kenties luoksesi saapuu eniten maksavia asiakkaita Facebookin kautta, ehkäpä LinkedIn tuo eniten yhteydenottoja ja orgaanisen liikenteen tuloksena sähköpostilistasi täyttyy.

  Kun tiedät kannattavimman kanavasi, tiedät, mihin panostaa ja paljonko saadaksesi siitä maksimihyödyn irti.

  Google Analytics kävijäseuranta

  Google Analytics on web-analytiikan perustasoa ja standardi. Se on verkkosivuille asennettava mittausjärjestelmä, joka kertoo, mistä ihmiset tulevat sivustollenne ja mitä he siellä tekevät. Ohjelma asentaa jokaiselle sivustonne sivulle pätkän koodia, jonka avulla kerätään tietoa kävijöiden liikkeistä ja toimista sivustollanne. Ohjelma ei kuitenkaan loukkaa kävijöiden yksityisyydensuojaa, sillä se poistaa kaikki tiedot, jotka personoivat kävijän.

  Google Analytics on ilmainen ohjelma, jonka asentamiseen tarvitset vain Google-tilin. Ohjelma on helppo asentaa seuraamalla ohjeitamme vaihe vaiheelta. Google Analytics on se perustaso web-analytiikasta, joka verkkosivuilla tulisi olla. Mikäli et ole asentanut sivustollenne vähintään Google Analyticsia, digimarkkinointinne ontuu pahasti ja hukkaatte rahojanne.

  Markkinoinnin analytiikka meidän kauttamme

  Google Analyticsin tuntemuksemme on vahva. Tarjoamme sinulle analytiikkatyökalujen osaamisemme yhdistettynä harvinaisen hyvään ymmärrykseen liiketoiminnasta ja markkinoinnista. Osaamisemme ja sinun asiantuntijuutesi avulla rakennamme yrityksellenne mittarit, joita ymmärrät ja jotka mittaavat oikeita, liiketoimintanne kannalta olennaisia asioita.

  Web-analyytiikkomme kertoo, mikä kaikki on mitattavissa ja sinä tarjoat asiantuntijuutesi sen suhteen, mitä on olennaista mitata. Tehtävänämme on ymmärtää mitatut luvut ja tuottaa niistä sinulle hyödyllistä tietoa. Varmistamme, että mitattavalla asialla todella on merkitystä liiketoimintanne kannalta.

  Pelkkä mittareiden rakentaminen ei kuitenkaan yksinään riitä. Siksi kehitämme markkinointianne tulosten perusteella. Panostamme siihen, mikä toimii ja karsimme toimimattoman, jolloin ette menetä rahaa markkinointiin vaan maksimoit hyödyn. Vahvuutemme on jatkuva kehittäminen. Kehitämme omaa yritystämme jatkuvasti sykleissä ja samalla tavalla kehitämme asiakkaidemmekin markkinointia.

  Yhdistämällä tietämyksesi toimialastasi ymmärrykseemme web-analytiikasta, muodostamme tiimin, joka takuulla parantaa digimarkkinointianne.

  Ota yhteyttä ja aloitetaan markkinointinne kehittäminen web-analytiikan avulla.