Brändin rakentaminen digitaalisella brändistrategialla

Jos haluat kasvattaa brändinne vetovoimaa, niin Digitaalinen brändistrategia on siihen suoraviivaisin tapa. Se kokoaa yrityksen strategian ja tarinan, arvot sekä visuaalisen ilmeen yhtenäiseksi tunnistettavaksi kokonaisuudeksi. Kun visuaalinen identiteetti tukee strategiaa ja puhuu samaa kieltä tavoitteiden kanssa, niin yrityksen brändimielikuva paranee sekä työntekijöiden, että asiakkaiden ajatuksissa.

Lue lisää Ota yhteyttä

Paranna yrityksenne brändimielikuvaa, vahvista paikkaanne kilpailukentällä ja kasvata myyntiänne Digitaalisen brändistrategian avulla.

Vahvat brändit ovat helposti tunnistettavissa. Tunnistettavuus luo luottamusta. Tunnistettavuus saavutetaan kun brändi pysyy yhtenäisenä ja yhtenäisyyden saavuttaminen huomattavasti helpompaa, kun sille on koottu ääriviivat joita seurataan. Digitaalisessa brändistrategiassa pureudumme ensin juurisyihin, minkä vuoksi yrityksesi on olemassa. Tämän pohjalta luomme ohjeet, jotka auttavat sinua viestimään ja näyttämään siltä, että asiakkaasi mielikuvat ovat linjassa sen kanssa mitä haluat olla.

Meidän tapamme tehdä Digitaalinen brändistrategia muodostuu kahdesta osasta: strategia ja brändi. Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy asiakkaan ja markkinan tutkiminen sekä tarinan luominen strategian pohjalta. Taustatyö tehdään huolella, jotta saadaan mahdollisimman relevattia dataa tekemisen taustalle. Toisessa vaiheessa yhdistämme ensimmäisen vaiheen tulokset visuaaliseen ilmeeseen. Lopputuotteena on brändikirja, joka kokoaa brändi-identiteetin ja ohjeistaa sen käyttöä. Uutta identiteettiä on tärkeä ylläpitää, joten julkaisun jälkeen seuraamme tämän käyttöä ja kehitämme sitä palautteen perusteella. Voimme myös suunnitella ja toteuttaa mainontaa tehokkaammin, koska tiimimme tuntee strategianne.

Brändistrategia määrittelee yrityksenne persoonan

– ja ihmiset kiinnostuvat vain persoonista.

Mitkä ovat arvonne, mikä erottaa teidät kilpailijoistanne ja mitä tavoittelette tulevaisuudessa? Esimerkiksi nämä asiat ovat identiteettinne ytimessä. Me autamme suunnittelemaan viestintänne yhtenäiseksi. Pystymme määrittelemään millaiset kuvat kiinnostavat asiakastanne eniten tai millainen tekstien äänensävyn kuuluisi olla, jolloin viestinne puhuttelee suoraan tärkeimpiä kohderyhmiänne.

Brändistrategia toimii oppaana koko digimarkkinointisi taustalla. Kun somemainokset, Google Ads -mainokset ja sisällöntuotantosi laskeutumissivut noudattavat yhtenäistä brändi-identiteettiä ja näyt monessa paikassa visuaalisesti ja sisällöllisesti yhdenmukaisena, asiakkaasi saavat vahvan muistijäljen yrityksestäsi ja nouset mieleen ostopäätöstä tehdessä.

Branding is the process of connecting good strategy with good creativity.

Marty Neumeier

Miten digitaalinen brändistrategia tehostaa markkinointia?

Brändi on yhteenveto monesta asiasta. Esimerkiksi miten te kohtelette asiakkaitanne tai kuinka te viestitte ulospäin, miltä te näytätte tai millaisen käyttökokemuksen asiakkaanne saa kun he vierailevat teidän verkkosivuillanne. Edellä mainittujen asioiden tulisi luoda kokonaisuus, joka ohjaa ajatuksia ja mielikuvia haluttuun suuntaan. Lue blogistamme yksityiskohtaisemmin brändin rakentamisesta.

Esimerkiksi, jos olet siivousalan yrittäjä ja verkkosivunne ulkoasu on tumma ja synkkä, niin tällöin mitä ilmeisemmin mielikuva on ristiriidassa palvelunne kanssa. Vaaleat, avarat ja raikkaat sivut välittäisi oikeaa fiilistä kohderyhmällenne ja saisi aikaan luotettavuutta paljon todennäköisemmin.

Asiakkaan mielikuvan pitäisi siis olla linjassa sen kanssa, mitä te haluaisitte yrityksenne olevan. Tavoite on onnistunut, kun mielikuvat ja strategianne kohtaavat, mutta jos mielikuva on ristitiidassa, niin asialle tulisi tehdä korjausliikkeitä. Digitaalinen brändistrategia luo raamit, joilla brändityötä on helppo tehdä. Digimarkkinoinnin avulla voidaan mm. lisätä brändin tunnettuutta haluttujen kohderyhmien keskuudessa, rakentaa brändi-imagoa ja sitouttaa asiakkaita vahvemmin brändiin. Yhdistämällä konversio-orientoitunutta, taktista mainontaa strategisiin brändin rakentamisen toimenpiteisiin saat aikaan kokonaisuuden, jossa eri toimenpiteet tähtäävät samaan tulokselliseen maaliin tehostaen markkinointia. Blogissamme kerromme tarkemmin kuinka brändityö tehostaa markkinointia.

Ota yhteyttä

77 %

markkinajohtajista sanoo, että brändi on kriittinen osa heidän kasvusuunnitelmiaan.

(Content Marketing Institute)

306 %

suurempi elinkaariarvo sellaisilla asiakkailla, joilla on emotionaalinen yhteys brändiin.

(Motista)

Tässä lyhyesti, mistä brändi-identiteetti koostuu:

Strategia ja tarina

Strategiaan ja tarinaan on kiteytetty lupaus yritykseltä asiakkaalle; miksi olette olemassa ja keitä varten, miten ja mitä teette ja kuinka se erottuu muista, mitkä ovat arvonne ja kuinka se näkyy käytöksessänne? On myös tärkeää tiedostaa päämääränne, missä yrityksenne tulisi olla tulevaisuudessa.

Visuaalinen ilme

Tunnistettavat elementit, värit ja fontit, jotka toistuvat eri kanavissa ja aineistoissa, luo yhtenäisen ja mieleenpainuvan kokonaisuuden. Brändiarvonne nousee sitä mukaan, mitä useampi ihminen tunnistaa teidät jo pelkästään ilmeen pohjalta. Visuaalisuuden avulla verkkosivuille luodaan selkeyttä ja käyttäjäystävällisyyttä, mikä saa asiakkaanne pysymään sivuillanne pidempään, ja tutustumaan laajemmin yritykseenne ja palveluihinne. Kaikki tämä vahvistaa ostopäätöksen tekoa.

Äänensävy

Yrityksenne äänensävy on keino erottua kilpailijoista ja luoda samaistuttavuutta teidän ja kohderyhmänne välille. Äänensävyllä, eli tone of voicella, pystyt myös liittämään yritykseenne haluamiasi mielikuvia. Miten viestitte maailmalle? Millaiseen tyyliin keskustelette? Puhuttelemalla ostajapersoonianne heille sopivalla tavalla keräätte sellaista asiakaskuntaa, joka ostaa teiltä tuottamanne arvon vuoksi.

Digitaalinen brändistrategia konkretisoi yrityksen ajatuksen brändistä yhdeksi ohjeeksi, mitä kuka tahansa voi hyödyntää.

Digitaalinen brändistrategia luo teille tunnistettavan ilmeen, joka skaalautuu helposti mihin tahansa kanavaan. Mitä useampi asiakas oppii tunnistamaan yrityksenne ilmeen, sen vahvempi brändinne on.

Brändinne kehittyy myös sen perusteella, millaisia asiakkaanne ovat. Kun nykyiset asiakkaanne vetävät lisää kaltaisiaan asiakkaita puoleenne, olet brändäämisen ytimessä ja positioidut parhaaksi vaihtoehdoksi valitsemallesi kohderyhmälle.

Brändin merkitys MRACE®-viitekehyksessä

Brändillä on selvä vaikutus markkinoinnin tuloksellisuuteen ja se on merkittävässä roolissa MRACE®-mallin eri vaiheiden toimivuuden kannalta. Yrityksenne tunnettuus ja luotettavuus paranee, kun tyyli pysyy yhtenäisenä koko asiakkaan ostopolun ajan.

Markkinointia tulee tehdä suunnitelmallisesti ja keskittyä ostopolun jokaiseen vaiheeseen, jotta asiakkaat saadaan sitoutumaan brändiinne. Sitouttaminen tapahtuu asiakaskokemuksen ja brändimielikuvan avulla. Asiakaskokemuksen luominen, brändin kehittäminen ja sitouttaminen eivät siis ole kaikesta muusta markkinoinnista erillisiä toimenpiteitä, vaan ne tulee ottaa huomioon kaikessa markkinoinnissa.

mrace markkinonti malli
mrace-r
mrace-a
mrace-c
mrace-e
mrace-m

Ota
yhteyttä

  1. Herätä sinulle tärkeiden asiakkaiden kiinnostus
  2. Kohdista markkinointisi oikeille ihmisille
  3. Helpota asiakkaan ostopäätöstä
  4. Erotu kilpailijoistanne
  5. Anna hyvä ensivaikutelma ja lunasta odotukset

    • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.