MRACE®-mallimme avulla teemme markkinointia, joka tuo välittömiä tuloksia ja lisää brändinne vetovoimaa

Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaidemme markkinointia 2-vaiheisen markkinoinnin mallin avulla. Malli mahdollistaa markkinoinnin tekemisen niin, että se tuottaa välittömiä mitattavia tuloksia sekä kehittää brändinne vetovoimaa.

1. Strategisella Market-Value-Growth-mallilla luomme johtoryhmätason markkinointistrategian, joka on linjassa yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden kanssa vastaten kilpailutilanteeseen, asiakaskäyttäytymisen muutokseen ja teknologiseen kehitykseen.

2. Taktisella MRACE®-mallilla toteutamme digitaalista markkinointia käytännön tasolla strategian mukaisesti. Sen avulla taktisen tason toiminta on yhdenmukaista eri kanavien välillä, jolloin tulokset ja kyky mitata kasvavat.

Ota yhteyttä

Strategista vipuvoimaa markkinointiin Market-Value-Growth-mallilla (MVG)

Market-Value-Growth-mallin avulla saat kilpailutilanteeseenne soveltuvan markkinointistrategian.

Malli soveltuu erityisen hyvin yrityksille, jotka haluavat turvata kasvuaan vuosiksi eteenpäin, päästä eroon markkinoinnin kampanjamaisuudesta ja kehittää liiketoimintaansa vastaamaan paremmin asiakkaiden digitalisoituneisiin ostoprosesseihin.

Market = meidän tulee tuntea ensin markkinan nykytilanne ja siinä tapahtuva muutos

Value = jotta voimme luoda valituille kohderyhmille sellaista arvoa, johon kilpailijat eivät kykene

Growth = koska vain siten voimme luoda kasvua ruokkivan markkinointistrategian

Nämä kolme osa-aluetta jakautuvat vielä 7 alakategoriaan, jotka muodostavat yhdessä varsinaisen markkinointistrategian.

Market

 1. muutokset asiakaskäyttäytymisessä
 2. muutokset kilpailutilanteessa
 3. teknologinen kehitys

Value

 1. markkinoinnin tavoitteet
 2. kilpailuetujen ja erottautumistekijöiden kiteyttäminen ostajapersoonittain
 3. arvolupauksen ja ydinviestien kiteyttämisen

Growth

 1. johtoryhmätason markkinointistrategia, joka pitää sisällään toteutusvalmiit kanava-, sisältö- ja asiakkuuden elinkaaristrategiat.

Markkinointistrategialla on kolme päätavoitetta:

 1. kirkastaa yrityksenne ostajapersoonat ja heille suunnatut ydinviestit, jotta taktisen tason markkinointi on kustannustehokkaampaa ja tuottaa parempaa tulosta
 2. vastata oikealla tavalla asiakkaidenne ostokäyttäytymisen muuttumiseen ja ostoprosessien digitalisoitumiseen
 3. voimistaa yrityksenne brändiä ja luoda siten pidemmän aikavälin kysyntää, joka ei ole sidoksissa sen päivän markkinoinnin toimenpiteisiin
Katso asiakkaidemme saamia tuloksia

MRACE®-malli – Tehoa taktisen tason markkinointiin

MRACE®-mallin avulla toteutamme ja johdamme asiakasyritystemme digitaalista markkinointia taktisella tasolla.

Malli koostuu markkinoinnin peruselementeistä: Reach, Act, Convert, Engage sekä Measure, joten se sopii sekä B2B- että B2C-yrityksen markkinointiin missä kokoluokassa tahansa.

Mallin ansiosta markkinointi tuottaa parempaa tulosta, koska se ohjaa kaikkia kanavia kohti samoja yhteisiä tavoitteita. Se luo kanavien välille synergiaa ja yhtenäistää markkinoinnin kokonaisuutta tehden markkinoinnista paremmin mitattavaa, nopeammin kehitettävää ja helpommin johdettavaa.

Kun taktinen markkinointi toteutetaan strategisen Market-Value-Growth-mallin mukaisella markkinointistrategialla, niin yritys vankistaa asemaansa haluamansa kohderyhmän keskuudessa myös pitkällä aikavälillä, jolloin markkinoinnista tulee yritykselle aidosti kasvun moottori ja kilpailuetu.

Reach = Teemme teidät kohderyhmänne löydettäväksi ja ohjaamme sivustollenne relevanttia kävijävirtaa.

Act = Muutamme kävijävirran liideiksi luomalla ostajapersoonien ostoprosessia tukevaa sisältöjä.

Convert = Tuemme myyntiprosessia ja liidien kääntymistä kaupaksi eri kanavilla, oli myyntiprosessi sitten päivän tai vuosien mittainen.

Engage = Sitoutamme asiakkaat yritykseenne ja muutamme heidät vakioasiakkaiksi sekä suosittelijoiksi todellisen kasvun varmistamiseksi.

Measure = Mittaamme kaiken, jotta voimme kehittää markkinointia oikeilla toimenpiteillä oikeaan aikaan.

Tutustu MRACE®-mallin tuomiin tuloksiin

MVG- ja MRACE®-mallien avulla syntyy kilpailutilanteeseen ja asiakastarpeisiin pohjautuvaa markkinointia

Ensin meidän täytyy tuntea toimialanne kilpailutilanne sekä yrityksenne ostajapersoonat. Sen jälkeen pystymme luomaan yrityksellenne markkinointia, joka erottaa teidät kilpailijoistanne ja puhuttelee asiakkaitanne.

Kilpailutilanne sekä ostajapersoonien tarpeet tulee tuntea, jotta yritykset aidot erottautumistekijät voidaan tunnistaa.

Rakennamme ostajapersoonat ostajapersoonakohtaisiin draivereihin pohjautuen, joka on yleensä jokin ongelma tai tarve, jonka tuotteenne tai palvelunne voi ratkaista.

Ostajapersoonat rakentuvat näiden teemojen pohjalta

 1. Ostohalun synnyttäjät = miksi tämä ostajapersoona haluaa sijoittaa rahaa palveluunne?
 2. Itseisarvot = mitä asioita, ominaisuuksia ja lopputulemia palvelussa tulee olla, jotta hän edes harkitsee sijoittavansa rahaa palveluunne
 3. Vetovoimatekijät = mitkä asiat lisäävät todennäköisyyttä, että hän sijoittaa rahat juuri teidän palveluunne
 4. Oston esteet = mitkä asiat estävät ostajapersoonaa sijoittamasta rahaa palveluunne
 5. Ostoprosessi = kuinka koko prosessi etenee ja ketä siihen kuuluu?
 6. Oston jälkeinen käyttäytyminen = kuinka sitoutamme asiakkaan yritykseen
 7. Ostajapersoonan tuotetietoisuuden taso = kuinka yksityiskohtaisesti ostajapersoona tuntee tuotteen tai palvelun?

Ostajapersoonien tuotetietoisuuden taso määrittää, mitä heille tulee sanoa

Tietoisuuden tasot akselilla on 5 eri tietoisuuden tasoa. Se alkaa täysin tietämättömästä kohderyhmästä ja päättyy täysin tietoiseen. Täysin tietämätön voidaan nähdä täysin kylmänä yleisönä, joka vaatii vielä paljon lisää tietoa ennen ostamista, kun taas täysin tietoinen on jo valmis ostamaan ja pitää vain ohjata ostamaan oikea tuote. Tietoisuuden tasot kylmimmästä kuumimpaan ovat: täysin tietämätön, ongelmatietoinen, lopputulostietoinen, tuotetietoinen ja täysin tietoinen.

Tuotetietoisuuden tasoja on viisi.

Täysin tietoinen asiakas

Täysin tietoinen asiakas tuntee tuotteenne ja tietää, että hän haluaa ostaa tuotteen juuri teiltä.
Markkinoinnin kärki: tuotteenne ja brändinne

Tuotetietoinen asiakas

Tuotetietoinen asiakas tuntee tuotteenne, muttei tiedä, kannattaako hänen ostaa se teiltä vai kilpailijalta
Markkinoinnin kärki: tuotteenne erottautumistekijät ja niiden aikaansaamat lopputulokset mm. referenssitarinoiden muodossa

Lopputulostietoinen asiakas

Lopputulostieotinen asiakas tietää haluamansa lopputuloksen, muttei tiedä, miten tai millä tuotteella hän voi saavuttaa sen
Markkinoinnin kärki: asiakkaan haluama lopputulos ja kuinka asiakas pääsee siihen tuotteenne avulla

Ongelmatietoinen asiakas

Ongelmatietoinen asiakas tunnistaa ongelmansa, muttei osaa lähteä ratkaisemaan sitä oikealla tavalla
Markkinoinnin kärki: asiakkaan kokema ongelma ja kuinka sitä kannattaa alkaa ratkaisemaan

Täysin tietämätön asiakas

Täysin tietämätön asiakas ei tunnista ongelmaansa eikä siitä koituvia oireita tai seurauksia
Markkinoinnin kärki: asiakas tulee saada tunnistamaan itsensä markkinointiviestistä ja huomaamaan ongelmansa tai piilevä tarpeensa

Mallimme mukaisilla ostajapersoonilla meillä on kaikki tieto siitä, mitä kyseisen ostajapersoonan hankkiminen maksavaksi asiakkaaksenne vaatii.

Sen tiedon pohjalta lähdemme suunnittelemaan ostajapersoonakohtaisia sisältö- ja kanavastrategioita.

Sisältö- ja kanavastrategioiden avulla pystymme hyödyntämään taktisen tason markkinoinnissa juuri oikeita kanavia ja oikeita viestejä oikeassa kohtaa asiakkaan ostoprosessia.

Niiden avulla sivustonne rakenteesta syntyy selkeä, joka tukee brändinne kehittymistä, asiakkaiden konvertoitumista ja asemaanne aihepiirin ajatusjohtajana.

Tämän lisäksi rakennamme ostajapersoonakohtaiset arvolupaukset. Arvolupaus kertoo, kuinka ostajapersoona saa haluamansa arvon teidän tuotteenne tai palvelunne avulla ja miten se eroaa kilpailijoista.

Sisältöstrategialla luomme sivustollenne ostopolkumaisen rakenteen

Rakenne ei ole selkeä, jolloin asiantuntijuus jää piiloon.

Rakenne on selkeä, jolloin asiantuntijuus pääsee esiin.

Miten MRACE® ruokkii yrityksenne kasvua?

Paras keino sitouttaa asiakkaita yritykseenne, on hankkia sellaisia asiakkaita, jotka ostavat teiltä tuottamanne arvon vuoksi.

Jos asiakas saa teiltä haluamansa arvon, niin hänen on helppo sitoutua yritykseenne.

Kun keskitämme markkinoinnin tällaisten asiakkaiden hankkimiseen, niin markkinointi alkaa ruokkia kasvua kahdella tapaa, jotka eivät ole enää riippuvaisia siitä, mitä markkinointi ja myynti tekee tänään.

 1. Hyvät asiakkaat tuovat mukanaan muita heidän kaltaisiaan hyviä asiakkaita
 2. Puhuttelevan ydinviestin toistaminen samalla tapaa saa sen jäämään mieleen

Brändääminen on asiakkaidenne kannalta hyvien viestien toistamista päivästä ja vuodesta toiseen samanlaisella, totuudenmukaisella ja erottuvalla tavalla.

Lopputuloksena yrityksenne brändi alkaa kehittymään strategian mukaiseksi.

Brändin kehittyminen on merkittävä kilpailuetu, koska se vetää halutunlaisia asiakkaita puoleensa, eivätkä kilpailijat voi kopioida sitä.

Katso asiakkaiden saamia tuloksia

Tätä kaikkea on helppo johtaa, kun päivittäinen tekeminen perustuu yhteen selkeään MRACE®-malliin

Kuinka monessa eri kanavassa teette tällä hetkellä markkinointia? Vievätkö ne kaikki teitä samaa tavoitetta kohti? Jos markkinoinnin tuoma tulos alkaa laskea, mitä kohtaa markkinoinnista lähdet korjaamaan? Entä mitä vaihetta kehittämällä saat suurimmat tulosparannukset?

Edellä mainittuihin kysymyksiin on helppo vastata, kun markkinoinnilla on malli.

Markkinoinnin malli luo pohjan markkinoinnin ja myynnin kehittämiselle, tekee markkinoinnista asiakaskeskeistä ja varmistaa, että eri kanavien tavoitteet ovat yhtenevät.

Ilman mallia rakenteet systemaattisen myynnin ja kysynnän kasvattamiseen puuttuvat.

Saatte käyttöönne markkinointitiimin – ette yhtä asiantuntijaa

Vaikka heittäisit 90 metriä keihästä, et pääsisi kiekonheitossa edes karsinnoista läpi. Sama periaate pätee markkinoinnissa. Yksi asiantuntija ei voi hallita kaikkia markkinointikanavia maailman huipputasolla.

Siksi asiantuntijamme keskittyvät tulemaan parhaiksi vain yhdessä valitsemassaan kanavassa. Näin voimme tarjota asiakkaillemme markkinointitiimin, joka koostuu kunkin kanavan syväosaajista. Emme usko siihen, että asiakkaamme voisivat saavuttaa kilpailuetua markkinoinnilla yhden asiantuntijan avulla, joka osaa kaikkea vähän.

Tiedämme kokemuksesta, että asiakkaamme saavuttavat kilpailuedun markkinointitiimin avulla, joka koostuu oman kanavansa täysin hallitsevista asiantuntijoista.

MRACE®-malli yhdistää yli 50 asiantuntijamme osaamispääoman kokonaisuudeksi, joka tarjoaa yrityksellenne käyttöön kaikki tarvittavat resurssit digitaalisen markkinointinne tuloksekkaaseen tekemiseen.

MRACE®-mallin sisältöjen käyttäminen lähteenä

Voit käyttää MRACE®-mallista kertovia sisältöjämme lähteenä opinnäytetyössä tai muussa sisällössä. Koska kyseessä on rekisteröity tavaramerkki, huomioi kirjoitusasu: MRACE® kirjoitetaan ® tavaramerkki-symbolin kera. Lähteitä merkatessasi pyydämme linkittämään tämän sivun urlin lähteeksi tai lisäämään sen lähdeluetteloon.

Ota
yhteyttä

Jos haluat markkinoinnilla parempia tuloksia, niin lähetä meille viesti, ja olemme sinuun pian yhteydessä. Pääset kertomaan lisää yrityksenne tarpeista, joihin alamme yhdessä luomaan ratkaisuja.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.