Mobiilimaailma on tullut jäädäkseen ja ajasta, jonka käytämme puhelinta räplätessä, jopa 90% kuluu muiden kuin selainsovellusten sisällä. Toimialasta riippuen sovellus voi olla itse tuote tai sitten yrityksen asiakaskokemuksen jatke, ja kasvua hakevalle yritykselle juuri tässä voi olla seuraava markkinoinnin kanava.

Mobiiliapplikaatiot ovat etenkin yrityksille luonnollinen seuraava askel asiakaskokemuksen kehittämisessä. Yrityksen oma sovellus on paitsi brändiä kasvattava markkinointikanava, myös oiva tapa sitouttaa olemassa olevat asiakkaat ja parantaa ydinpalvelun tasoa.

Kuten kaikessa digitaalisessa markkinoinnissa, myös sovellusten käyttöä voidaan (ja pitää) seurata ja mitata. Kerätyn datan avulla voidaan joko kehittää sovellusta itseään tai etsiä tehokkaimmat lataajia ja käyttäjiä tuovat markkinointikanavat.

Käydään tässä blogissa lyhyesti läpi, mitä sovelluksen sisäisellä analytiikalla voidaan seurata ja mihin sitä voidaan käyttää.

Mitä voidaan seurata?

Ensimmäinen luku ja tavoite, joka tulee mieleen sovelluksen mittareita suunniteltaessa, on tietenkin latausten määrä. Luku kertoo ennen kaikkea mainoskampanjoiden kohdistuksen onnistumisesta ja käyttäjävolyymista yleisesti, mutta ei kuitenkaan sitä, mitä asennuksen jälkeen tapahtuu.

Kuten verkkosivujen kohdalla, myös sovelluksen sisäisellä analytiikalla voidaan seurata niin ihmisten käyttäytymistä kuin demografisia ominaisuuksiakin. Tärkeimpiä tehokkuuden mittareita ovat kuitenkin:

 • Aktiiviset käyttäjät: yksi tärkeimpiä lukuja, jota käytetään jaettaessa käyttäjiä sitoutuneisuusanalyyseihin sekä arvioitaessa mainoskampanjoiden kykyä tuoda arvokkaimpia käyttäjiä.
 • Istunnon kesto: sovelluksen avauksen ja sulkemisen välinen aika. Kuten verkkosivuja analysoitaessa, luvun avulla voidaan etsiä parhaat ja heikoimmat käyttäjäryhmät ja hankintakanavat.
 • Istuntojen välinen aika: kuinka usein sovellusta käytetään. Auttaa ymmärtämään sovelluksen käyttötapoja.
 • Näkymät / istunto: myös istunnon syvyys, kuinka pitkälle sovelluksen sisällä käyttäjä päätyy ja onko tämä tarkoituksenmukainen ”flow”.
 • Hankinta: mitä kautta ihmiset löytävät sovelluksen.
 • Käyttäjien säilyttäminen: kuinka suuri osuus käyttäjistä avaa sovelluksen uudestaan tietyn ajan sisällä ensimmäisestä avauksesta. Luku, jolla voidaan edelleen mitata niin sovellukseen tuoneita kanavia kuin sovelluksen toimivuuttakin
 • Elinkaariarvo: kuinka paljon yksi käyttäjä tuo liikevaihtoa käyttäjänä ollessaan. Auttaa tunnistamaan arvokkaimmat sekä potentiaalisimmat käyttäjäryhmät.
 • Tulo per käyttäjä / tulo per maksava käyttäjä: verrattavissa keskiostokseen, kuinka paljon yksi käyttäjä keskimäärin tuo liikevaihtoa tietyn ajan sisällä.
 • Lataushinta: yhden sovelluksen lataukseen kulutettu mainosbudjetti (kokonaiskulut / latausten määrä).
 • Hinta / aktiivinen käyttäjä: sama kuin edellä, mutta aktiivisilla käyttäjillä jaettuna
 • Kaatumiset: selvittämällä, missä käyttäjä-/laiteryhmissä tätä tapahtuu eniten, voidaan löytää ongelmakohdat ja pyrkiä korjaamaan ne
 • Laitteet ja käyttöjärjestelmät: tärkeä ulottuvuus ennen kaikkea toimivuuden analysoinnissa

Active users

Miten tietoa kannattaa käyttää?

Sovelluksen elinkaarimalleja on useita ja niistä suurin osa keskittyy kehitystyöhön. Markkinoijan ja analyytikon näkökulmasta sovelluksen elinkaaren vaiheet ja käytettävät mittarit voidaan karkeasti jakaa ja käyttää kehityksen seurantaan seuraavasti:

Hankinta ja omaksuminen

 • Asennukset / poistot
 • Aktiivisten käyttäjien kehitys
 • Käyttäjien säilyttäminen
 • Hankintakanavat

Hankinta ja säilyttäminen

Sitoutuminen

 • Päivittäiset / kuukausittaiset aktiiviset käyttäjät
 • Istuntojen välinen aika (frekvenssi)
 • Istunnon kesto
 • Istunnon syvyys (esim. ikkunoissa)
 • Käyttäjän kulku sovelluksessa

Suorituskyky

 • Virheiden määrä ja toistuvuus
 • Sovelluksen latausajat
 • Kaatumiset

Kaatumiset

Tavoitteiden toteutuminen

 • Lataukset
 • Kokonaistulo
 • Tulo / käyttäjä
 • Mainostulot
 • Sovelluksen sisäiset ostot
 • Arvostelut

In-app Purchase

Kuten jokaisella verkkosivulla, myös sovelluksella täytyy olla jokin lopullinen – yleensä liiketoiminnallinen – tavoite sekä mittaristo, joka ilmaisee, kuinka tavoitteet ovat toteutuneet. Mittaussuunnitelmaa laatiessa täytyy asettaa niin rahassa mitattavat kuin myös käyttöön liittyvät tavoitteet.

Suurin osa käyttömittareista nojaa näkymien latauksiin, kuten perinteinen verkkosivuanalytiikkakin. Muille seurannan kohteiksi valituille sovelluksen toiminnoille voidaan luoda tapahtumaseuranta.

Tapahtumat

Mihin tietoja voidaan käyttää?

Näitä lukuja käytetään ennen kaikkea eri käyttäjäsegmenttien profilointiin ja vertailuun. Esim. eri laitteiden käyttäjät voivat kokea sovelluksen eri tavoin, kuten myös eri-ikäiset tai eri mainoskampanjoiden kautta saapuneet ihmiset. Lisäksi sovelluksen ansaintamallista (kertamaksu, jatkuva laskutus, freemium, sovelluksen sisäiset mainokset) riippuen jokin mittari saattaa nousta toisia tärkeämpään rooliin.

Yleisesti tärkeimpänä pidetään kuitenkin aktiivisten käyttäjien määrää sekä käyttäjien säilyttämistä: kaikki muut tunnusluvut nojaavat hyvin vahvasti siihen, että mahdollisimman moni käyttäjä kokee sovelluksen hyödylliseksi ja ehkä jopa maksun arvoiseksi.

Liiketoiminnan näkökulmasta sovelluksen käyttäjistä kannattaa poimia korkean arvon käyttäjät, etsiä heidän käyttäytymisestään, tulokanavasta tai muista ominaisuuksista yhteisiä piirteitä ja käyttää tätä tietoa esim. mainosviestien suunnitteluun ja kohdistukseen.

Matalan arvon aktiivisten käyttäjien kohdalla kannattaa tutkia, onko heidän käyttökokemuksessa joitain tunnistettavia ”pullonkauloja”, jotka estävät tavoitteisiin pääsyn. Pelissä tämä voi olla esim. liian vaikea kenttä liian aikaisessa vaiheessa.

Millä tietoja kerätään?

Google Analytics for Mobile Apps on muutaman viime vuoden ajan ollut yksi käytetyimpiä analytiikka-alustoja. Ilmaisuus, tuttu ympäristö ja suora integrointi Google Play Storen sekä AdWordsin kanssa ovat tietenkin suosion takana.

Analyticsin heikkous on kuitenkin sen historia verkkosivuissa ja ennen kaikkea sivu- ja näkymälatausten kautta istunnoissa. Kehittäjät toivoivat sovelluskeskeisempää työkalua ja tämän seurauksena syntyi Google Firebase Analytics.

Firebase on integroitu alusta niin itse sovelluksen kehitykseen ja ylläpitoon kuin markkinointiin ja Firebase Analytics on sen ilmainen analytiikkaosa. Sen pystyy asentamaan niin Android- kuin iOs-sovelluksiin ja se integroituu Googlen tuotteisiin: kaikki Firebasen konversiot ja tapahtumat saa tuotua Google AdWordsiin linkittämällä tilit.

Joitain Google Analyticsin ominaisuuksia siitä vielä puuttuu, mutta Google pyrkii selvästi siirtämään sovelluspuolen Firebasen integroituun ympäristöön. Kuten muutkin Googlen tuotteet, Firebase kehittyy kovaa vauhtia.

Yhteenveto

Mobiilisovellus voi olla joko yrityksen markkinoinnin jatkoa tai oma tuotteensa. Molemmissa kyse on tavoitteellisesta liiketoiminnasta, jonka suorituskykyä kannattaa mitata kuten muitakin digitaalisen markkinoinnin kanavia. Voit lukea aiheesta lisää tästä!

 

Ota yhteyttä