Tekoäly on tullut osaksi elämäämme nopeasti ja sen käyttöönotto on jatkuvasti kasvussa, eikä visuaalinen suunnittelu ole poikkeus. AI:lla toteutettuja kuvia näkyy paljon esimerkiksi yritysten blogien ja artikkelien kuvituksissa, mutta myös markkinointikampanjoissa.

Yksi tosielämän esimerkki on Heinzin mainoskampanja, jonka kuvitukset ovat kokonaan tekoälyn luomia. Heinz käytti DALL-E -kuvageneraattoria luomaan ketsuppikampanjan visualisoinnit mainoksiin.

Kuvan lähde.

Tässä blogissa käyn läpi muutamia tapoja, joilla tekoäly voi olla hyödyksi visuaalisen suunnittelun prosessissa ja mitä mahdollisuuksia tai päinvastoin uhkia tämän käytöstä voi aiheutua.

AI osana digimarkkinointia ja sen visuaalista suunnittelua 

Tekoäly tarjoaa merkittävää tukea myös visuaaliseen suunnitteluun. Olemme jakaneet digimarkkinoinnin osalta AI:n antamat hyödyt kolmeen vaiheeseen.

01 Ideointi

 • AI toimii asiantuntijan ajatusten kokoajana ja nopeuttaa ideoiden generointia. AI:n avulla on mahdollista käydä läpi todella laajasti lähdemateriaalia ja tehdä tästä johtopäätöksiä hetkessä.

02 Toteutus

 • AI mahdollistaa eri työkalujen avulla manuaalisen ja toistuvan työn vähenemisen tai jopa poistumisen. Ohjelmat tarjoavat edistyksellisiä kuvankäsittelyominaisuuksia, kuten automaattisen kuvanparannuksen, taustan poiston tai kuvan muokkauksen, mikä nopeuttaa suunnitteluprosessia.

03 Jakelu

 • AI mahdollistaa esimerkiksi mainosten personoinnin sellaisella laajuudella ja tarkkuudella, joka ei olisi käsin mahdollista – ainakaan yhtä nopeasti.


Tekoäly ei missään nimessä pysty korvaamaan visuaalisen suunnittelun asiantuntijoita, mutta se pystyy tehostamaan suunnitteluprosesseja. Itse ajattelen, että AI on kuin lisähenkilö visuaalisen suunnittelun tiimiin – työkaveri, jonka kanssa sparrailla ja heitellä ideoita. ”Hän” myös tehostaa tekemistä, kun kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Tämän avulla saa nopeutettua ideointia, tehostettua tuotantoa ja pääsemään toivottuun lopputulokseen ripeämmin.

 
 

Luovalla puolella – visuaalisen suunnittelun ja tekstin tuotannon lisäksi, tekoäly on tehnyt myös videotuotannosta nopeampaa ja tehokkaampaa. Videoita voi muokata tekoälyn avulla helpommin ja niihin voi lisätä esimerkiksi erikoistehosteita, jotka aiemmin ovat olleet tavallisten tekijöiden ulottumattomissa.

Mihin tekoälyä voi hyödyntää visuaalisessa suunnittelussa?

Visuaalisen suunnittelun on tuettava yrityksesi strategiaa ja olla linjassa brändinne kanssa. On tärkeää, että näyttäydytte yhtenäisenä esimerkiksi kaikissa markkinointikanavissa, jolloin luotettavuus brändiänne kohtaan vahvistuu ja jäätte unelma-asiakkaidenne mieleen paremmin.

AI ei pysty toteuttamaan toivotunlaista
 markkinointimateriaalia yksin, vaan tekoälylle pitää syöttää paljon lähdetietoa, jotta se pystyy luomaan juuri sinun yrityksellesi sopivaa kuvitusta tai muuta materiaalia.


Tämän vuoksi on tärkeää ensin ymmärtää promptien merkitys. Promptit ovat lauseita tai lyhyitä kuvauksia, jotka antavat ohjeita tekoälylle kuvan luomiseksi tai muokkaamiseksi. Prompteilla määrittelet sen, millaista kuvaa olet luomassa tai millaisen visuaalisen lopputuloksen haluat saavuttaa. Promptissa voi määrittää esimerkiksi kontekstin ja toivotun tyylin.

Mitä tarkemmin promptissa määritellään tarvittavat ominaisuudet, sen paremmin lopputulos vastaa toiveita ja saa aikaan yrityksellesi tai palvelullesi sopivaa kuvitusta. Promptien käyttäminen ja tekoälyn opettaminen tekee kuvien suunnittelusta yksilöllisempää.

Pelkästään tekoälyllä toteutetut markkinointimateriaalit voivat helposti olla geneerisiä, eikä noudata yrityksesi visuaalista identiteettiä kuten pitäisi. AI voi kuitenkin olla suunnittelutyön tukena ja antaa suunnittelijalle ideoita eteenpäin työstettäväksi.


Tekoäly apuna visuaalisessa suunnittelussa

Ideoiden generointi

 • AI voi analysoida laajaa tietokantaa tai käyttäjäpohjaista dataa auttaakseen suunnittelijaa luomaan uusia ideoita. Se voi tarjota inspiraatiota väreistä, muodoista, ja teemoista.

Värien ehdottaminen

 • Tekoäly voi analysoida väripsykologiaa ja suunnittelutrendejä auttaakseen suunnittelijaa valitsemaan tehokkaita värejä, jotka resonoivat kohdeyleisöä. 

Kuvien luominen

 • AI:ta voi pyytää luomaan prototyypit tai esimerkkikuvat, ja se voi toteuttaa kuvien luomisen tiettyjen parametrien perusteella.

Tekstin ja typografian ehdottaminen

 • Tekoäly voi analysoida suunnittelutrendejä ja auttaa valitsemaan typografiaa ja tekstityylejä, jotka sopivat suunnitteluprojektiin. Sen avulla voi myös luoda valmiita tekstisisältöjä.

On tärkeää muistaa, että tekoälyn käyttö ei korvaa suunnittelijan luovuutta ja asiantuntemusta, vaan se toimii työkaluna ja resurssina, joka voi tehostaa suunnitteluprosessia. Suunnittelijan on edelleen tehtävä päätökset ja varmistettava lopputuloksen laatu.

Markkinoille ilmestyy tiuhaan tahtiin uusia erilaisia palveluita tekoälysisältöjen luomiseen. Kuvitusten osalta DALL-E on yksi ensimmäisistä markkinoille tulleista AI-kuvageneraattoreista ja edelleen hyvin käytetty. Midjourney -palvelussa kuvat luodaan hieman eri tavalla, Discord-palvelussa, chatissä botin kanssa. Osa palveluista tarjoaa vain kuvien muokkausta, mutta osassa kuvia voi luoda alusta alkaen – myös ilmaisia generaattoreita on paljon.

Miksi tekoäly ei korvaa ihmistä visuaalisessa suunnittelussa?

Vaikka AI tarjoaa monia tapoja tehostaa visuaalisesta suunnittelua, se ei korvaa ihmistä useista syistä:

Luovuuden ja tunneälyn puute

 • Tekoäly perustuu dataan ja algoritmeihin, eikä sillä ole aitoa luovuutta tai intuitiota. Ihminen kykenee luomaan ainutlaatuisia ja tunteisiin vetoavia suunnitelmia, joita tekoäly ei välttämättä pysty ymmärtämään tai tuottamaan.
 • Ihmiset tuovat mukanaan oman näkemyksensä, kulttuuriset vaikutteet ja persoonallisuutensa suunnittelutyöhön. Nämä tekijät antavat suunnittelulle yksilöllisen leiman, jota tekoälyllä ei ole.
 • Ihmisillä on monimutkainen tyylitaju, joka vaihtelevat yksilöittäin. Vaikka tekoäly voi analysoida suuria määriä dataa, se ei välttämättä ymmärrä syvällisesti inhimillisiä mieltymyksiä ja tulkintoja.

Etiikka, arvot ja vuorovaikutus

 • Visuaalisen suunnittelun päätöksiin saattaa liittyä eettisiä ja arvopohjaisia näkökohtia, jotka liittyvät esimerkiksi kulttuuriseen herkkyyteen, sosiaalisiin kysymyksiin tai esteettisiin valintoihin. Tekoäly ei välttämättä kykene ottamaan näitä seikkoja huomioon samalla tavalla kuin ihminen.
 • Visuaalinen suunnittelu voi liittyä vahvasti ihmisten väliseen viestintään ja vuorovaikutukseen. Ihminen kykenee herkästi ymmärtämään tunteita ja reaktioita, ja suunnittelija voi vastata näihin tarpeisiin tehokkaammin kuin tekoäly.

Monimutkaiset ongelmat

 • Visuaalinen suunnittelu voi liittyä monimutkaisiin ongelmiin, joissa tarvitaan luovaa ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa. Ihmisen kyky ajatella abstraktisti ja hallita erilaisia käsitteitä voi olla haaste tekoälylle.
 • Visuaalinen suunnittelu voi sisältää epämääräisyyttä ja yllätyksellisiä elementtejä, jotka eivät aina noudattele selkeää kaavaa. Ihminen osaa käsitellä tätä ja lisätä suunnitteluun ainutlaatuisuutta.

Vaikka tekoäly on tehokas työkalu ja avustaja visuaalisessa suunnittelussa, ihmisen ainutlaatuiset kyvyt, kuten luovuus, intuitio ja inhimilliset arvot, ovat edelleen korvaamattomia suunnitteluprosessissa. Yleensä paras lopputulos saavutetaan yhdistämällä tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet ihmisen luovuuteen ja asiantuntemukseen.

Tässä esimerkki hieman epäonnistuneesta lopputuloksesta, kun yritimme kuvittaa DALL-E:lla työpäivän lomassa toteutunutta rentoutushetkeä.

Kuvan prompt: ”Create a picture of group of people laying on the floor flat in a deep relaxation while having a break at work. People don’t have pillows, just laying flat on the floor. Make the room dark, but decorated with restrained seasonal lights.”

Mitä haasteita tekoälyn käyttö voi aiheuttaa visuaaliselle suunnittelulle?

Visuaalisessa suunnittelussa yksityiskohdilla ja kontekstilla on suuri merkitys, eikä tekoäly osaa välttämättä ottaa näitä huomioon. Koska tekoäly perustaa tekemisen usein suuriin määriin aiemmin toteutettuja ratkaisuja, niin se saattaa luoda ennustettavia ja tylsiä lopputuloksia.

Tekoäly voi myös yleistää liikaa, mikä voi johtaa jopa virheellisiin suunnittelupäätöksiin. Tämän vuoksi on tärkeää, että suunnittelutyöstä on aina vastuussa ihminen, joka osaa arvioida ja varmistaa, että lopputulos on toivotunlainen. 

Muun muassa sukupuolittuneisuus on yksi datan tasa-arvo ongelmista ja usein esimerkiksi tiettyihin ammatteihin tekoäly valitsee stereotypioiden kautta pelkästään joko naisia tai miehiä. Esimerkiksi rekrytointikanpajoissa tämä voi ohjata mielikuvia väärään suuntaan hakijoiden ajatuksissa – mikäli naiset ovat tilastollisesti vähemmistönä jossain ammatissa, niin tekoälyohjelmakaan ei ymmärrä luoda heitä kuviin.

Monet AI-softat ovat vielä tekijöidensä “näköisiä”, eli ne tuottavat monesti stereotyyppisiä sukupuoli- ja ulkonäkönormien kaltaisia sisältöjä

Tässä esimerkki Midjourneyn luomasta kuvasta “business meeting in Finland“. Tällä kertaa tapaamiseen ei ole jostain syystä päässyt yhtään naista mukaan ja miehetkin muistuttavat aika paljon toisiaan.

Tekoälyn stereotyyppisestä “käyttäytymisestä” voi lukea lisää mm. Washington.edu- ja Bloomberg-sivustoilta. 

AI ei myöskään tunnista tai ymmärrä ihmisten tunteita, mikä voi vaikuttaa suunnitelman empatiaan ja vuorovaikutukseen liittyviin näkökohtiin. Tekoälyn on vaikea ymmärtää inhimillisiä piirteitä, kuten huumoria, joka rajoittaa suunnittelua.

Suunnittelupäätökset, jotka perustuvat yhteen kulttuuriin tai näkökulmaan, eivät välttämättä ole sopivia toisessa kulttuurissa, mikä helposti aiheuttaa haasteita. AI voi olla sokea kulttuurisille eroille, eikä tällöin ota huomioon näitä suunnittelutyössä. Tekoälyn käytössä visuaalisessa suunnittelussa nousee usein esiin kysymyksiä eettisyydestä ja moraalista. Esimerkiksi se, miten tekoäly tulkitsee ja käsittelee mahdollisesti arkaluontoisia visuaalisia elementtejä, voi aiheuttaa eettisiä haasteita. 

Näitä uhkia voidaan vähentää asianmukaisella valvonnalla, ohjeilla ja hyvällä yhteistyöllä ihmisten ja tekoälyn välillä. On tärkeää käyttää tekoälyä vastuullisesti ja ymmärtää sen rajoitukset ja mahdolliset vaikutukset suunnittelutyöhön ja yhteiskuntaan.

Kuinka huomioida tekijänoikeuksia AI:n käytössä?

Tekoälysovellusten myötä on tullut aivan uudenlaista pohdintaa tekijänoikeuksien huomioimisesta.

Joissakin tapauksissa tekoäly voi generoida kuvia, jotka muistuttavat jo olemassa olevia teoksia, kuten tunnettuja maalauksia. Suunnittelun yhteydessä on varmistettava, että luotuja kuvia ei ole kopioitu suoraan olemassa olevista teoksista niin, että se loukkaisi tekijänoikeuksia ja että käytetty lähdeaineisto on laillista. 

Jos käytetään kuvia tai muita taiteellisia teoksia opetusdatana, on varmistettava, että niiden käyttö on sallittua ja että tekijänoikeudet on asianmukaisesti huomioitu. Samalla tavalla, kuten esimerkiksi musiikin käyttö ilman lupaa on kiellettyä, niin toisen luoman kuva-aineiston käyttö ei ole sallittua noin vain.

Aihe on haastava, sillä opetusdataa koskeva oikeustila on Suomessa tällä hetkellä vielä epäselvä. Esimerkiksi Suomessa on huomioitava kansallisen tekijänoikeuden lisäksi myös EU-tason sääntely. Yhdysvalloissa ensimmäiset tekijänoikeuskanteet kuvageneraattoreihin liittyen on nostettu jo tammikuussa 2023. 

Kuvapankkikuvien käyttäminen inspiraationa tekoälykuvissa voi olla mahdollista, mutta on tärkeää ottaa huomioon tekijänoikeudet ja käyttöehdot. Kuvapankit asettavat yleensä rajoituksia sille, miten heidän kuviaan voidaan käyttää, ja näihin rajoituksiin on syytä perehtyä tarkasti ennen kuin käytät kuvia inspiraation lähteenä tai muulla tavoin. Varsinkin kaupallisessa käytössä kuvapankkikuvat ovat pääsääntöisesti suojattuja tekijänoikeuksilla, ja niiden käyttö voi vaatia lisenssin tai maksun.

Myös tekstisisällön kanssa on huomioitava, että kopioiminen ei ole suotavaa. On tärkeää ymmärtää, että tekoäly ei poista vastuuta tai oikeudellisia velvoitteita sisällöntuottajilta. Kaikenlainen sisällöntuotanto, olipa se peräisin tekoälystä tai ihmisestä, on edelleen vastuullisen ja laillisen käytännön alaista, ja se on sovitettava yhteen voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

Esimerkiksi tavaramerkitty (®) sisältö on suojattu omistusoikeuksilla, ja sen käyttöä rajoittavat erilaiset tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait. Tekoälyn käyttäminen tavaramerkittyjen sisältöjen tuottamiseen tai levittämiseen ei muuta näitä oikeudellisia rajoituksia, ja sen käyttö on silti säänneltyä. 

Tämä pätee esimerkiksi meidän MRACE® -markkinoinnin mallimme mainitsemiseen omassa käytössä, sillä tavaramerkin omistajalla on yksinoikeus käyttää tavaramerkkiään kaupallisessa toiminnassa. Tämä estää kyseisen termin käytön ilman omistajan suostumusta. Eli muistathan kysyä lupaa ja mainita lähdetiedot, mikäli hyödynnät tätä omassa sisällössäsi.

Välillä houkuttelee käyttää toisten luomaa sisältöä, mutta kannattaako ylipäätään “inspiroitua” toisten sisällöistä liikaa? Suosittelen luomaan yrityksellesi sopivaa sisältöä juuri teille määritellystä opetusdatasta ja yritysmateriaalista, jotta kokonaisuus on linjassa strategianne kanssa ja tämän myötä erotutte esimerkiksi kilpailijoistanne eduksenne.

Generatiivinen tekoäly, tuo mukanaan merkittäviä oikeudellisia haasteita ja näitä on avattu hyvin Marketing Finlandin blogissa.

Jos jokin asia askarruttaa esimerkiksi lähdeaineiston käytössä, etkä ole varma käyttöoikeuksista, suosittelemme kysymään asiasta lainoppineelta.

Kuka omistaa tekijänoikeudet tekoälyn generoimaan sisältöön?

Perinteisen tekijänoikeusjärjestelmän mukaan tekijänoikeudet myönnetään yleensä teoksen luojalle. Tekoälyn luomat sisällöt saavat aikaan kysymyksen siitä, kuka on todellinen luova taho, kun fyysistä henkilöä ei välttämättä ole mukana prosessissa.

Jos ihminen on ollut merkittävästi mukana tekoälyn luomisprosessissa, hänellä voi olla oikeus tekijänoikeuksiin. Esimerkiksi, jos suunnittelija ohjaa tekoälyä ja tekee itse päätökset, hän voi pitää itsellään tekijänoikeudet. 

Tekoälyä ei tunnisteta oikeaksi henkilöksi, jolloin se ei voi olla taiteellisen työn tekijä, mutta tekoälyllä luodulla teoksella voi kuitenkin olla tekijänoikeuden suoja.

Tekijänoikeudet tekoälyyn liittyen on monimutkainen ja jatkuvasti kehittyvä oikeudellinen alue, ja näkökohdat voivat vaihdella esimerkiksi eri maiden välillä.

On tärkeää tarkastella paikallisia tekijänoikeuslakeja ja -käytäntöjä saadakseen paremman käsityksen tilanteesta. Asiaa ei helpota se, että tulkinnat voivat vaihdella myös eri käyttötapauksien välillä. Myös sopimukset ja lisenssit voivat vaikuttaa siihen, miten tekijänoikeudet määritellään. Esimerkiksi jos tahdot käyttää Shutterstockin kuvapankkikuvaa opetusdatana, niin sinun täytyy ostaa kyseiseen kuvaan lisenssi.

Kun jaat tai käytät tekoälyn luomaa sisältöä, on hyvä lisätä asianmukaiset tekijänoikeusmerkinnät, jotta luomisen alkuperä käy selväksi. Voit esimerkiksi lisätä kuvan yhteyteen tekstin tai vesileiman, jossa kerrotaan kuvan alkuperäinen lähde, kuten kuvapankin nimi tai URL-osoite.

Yhteenveto

Parhaimmillaan AI tehostaa visuaalisen suunnittelun prosessia ideoinnin, toteutuksen ja jakelun aikana. Yhteistyössä suunnittelijan kanssa se on loistava lisä markkinointiaineistojen toteutukseen ja nopeuttaa erilaisten vaihtoehtojen testaamista. 

Tekoäly tarvitsee kuitenkin toimiakseen oppimateriaalia ja lähdeaineistoja, jonka vuoksi on tärkeää, että suunnittelija on mukana valvomassa lopputuloksen laatua. 

Ihmisen tuleekin olla aina vastuussa kokonaisuudesta, jotta työhön ei esimerkiksi lipsu mitään sopimatonta AI:n tunneälyn puutteen vuoksi. Tekijänoikeudet tulee myös suunnittelutyössä ottaa huomioon, mutta koska aihe on vielä melko tuore, niin tämän oikeudelliset kulmat tarkentuvat koko ajan.

Ihmisen ja tekoälyn yhteistyö mahdollistaa juuri sinun yrityksellesi sopivien aineistojen luomisen ketterästi ja strategiaanne tukevasti.

MRACE®-mallilla toteutettu digitaalinen markkinointi antaa strategian mukaisia tuloksia, kun taktisen tason toiminta on yhdenmukaista eri kanavien välillä. Visuaalinen suunnittelu on osa mallin jokaista vaihetta ja kun tähän lisää AI:n tuoman avun, niin lopputulos vastaa entistä paremmin digitalisoituneisiin ostoprosesseihin ja markkinoinnin jatkuvuuteen.

 

Ota yhteyttä, mikäli haluat kuulla lisää, kuinka MVG-MRACE®-mallimme ottaa AI:n huomioon!

Lataa maksuton opas, joka auttaa sinua asettamaan markkinoinnin tavoitteet yrityksen strategisten tavoitteiden pohjalta.

Lataa markkinoinnin tavoitteiden asettamisen opas

Tämän blogitekstin kirjoituksessa ja kuvien tuottamisessa on hyödynnetty tekoälyä.