MRACE®-malli on luotu ohjaamaan digimarkkinoinnin kaikkia tasoja – strategiasta, suunnitteluun ja taktisesta toteuttamisesta aina tulosten analysointiin saakka. Tässä blogissa kerron, kuinka visuaalisuus tukee mallin jokaista tasoa.

Itse olen melko visuaalinen ihminen ja graafinen ilme on suuressa roolissa esimerkiksi ostopäätöksieni kanssa. Joskus ostan kaupasta ennestään vieraita tuotteita vain sen vuoksi, että pakkaus näyttää kivalta ja tuskin olen ainoa, sillä ihmiset ajautuvat tiedostamattaan visuaalisesti houkuttelevien asioiden pariin. Aihetta on myös käsitelty podcast-jaksossamme erottautumistekijöistä. Ihmiset kokevat myös erimerkiksi visuaalisesti selkeät verkkosivut toimivammaksi, vaikka aina näin ei välttämättä ole.

Visuaalisuuden tulee tukea yritysten tavoitteita ja strategiaa

Yrityksesi visuaalinen ilme voi olla pelkästään kivan näköistä, mutta se harvoin riittää pidemmän päälle. Parhaimmillaan visuaalinen suunnittelu luo viehättävän ilmeen ympärille paljon muutakin – visuaalisen ilmeen avulla voit viestiä esimerkiksi yrityksesi arvoista.

Visuaalisen suunnittelun tarkoitus on tuoda brändinne persoona esiin, eli millaisen mielikuvan tai tunteen tahdotte herättää asiakkaassa ja selkeyttää viestintää esimerkiksi värien, fonttien, graafisten elementtien sekä kuvitusten kautta. Muun muassa värivalinnoilla voi heti muuttaa tunnelmaa. Esimerkiksi luomutuotteita valmistavan ja maahantuovan Foodinin brändiväreistä vihreä viittaa heti ympäristöystävällisyyteen ja tukee heidän missiotaan ”Parempaa ruokaa paremmalle huomiselle”.

Kaikki visuaaliset valinnat vaikuttavat myös esimerkiksi verkkosivujen käyttäjäkokemukseen. Onko asiat helposti löydettävissä, erottuvatko tärkeät toiminnot ja tulevatko viestit esiin helposti? Visuaalisen suunnittelun avulla pystyy vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen ja tämän kautta markkinoinnin toimivuuteen.

Me Suomen Digimarkkinoinnilla teemme kaiken MRACE®-malliin perustuen ja seuraavaksi avaan sitä, kuinka visuaalinen suunnittelu tukee mallin jokaista vaihetta.

Visuaalinen suunnittelu MRACE®-mallissa

Visuaalinen suunnittelu vaikuttaa MRACE®-mallissa jokaiseen vaiheeseen aina asiakkaan tavoittamisesta tämän sitouttamiseen saakka. Visuaalisen ilmeen kautta vaikutat esimerkiksi siihen, millaisen ensivaikutelman annat asiakkaille yrityksestänne ja kiinnostuvatko he kuulemaan lisää. On erityisen tärkeää, että ilme puhuttelee toivottuja kohderyhmiä ja tukee yrityksenne strategiaa.

Visuaalinen ilme on vain osa brändityötä, mutta hyvin tärkeässä roolissa kokonaisuuden kanssa. On hyvin merkittävää, että visuaalinen ilme pysyy yhdenmukaisena koko ostopolun ajan. Tunnettuuden kannalta on myös tärkeää, että ilme toistuu yhtenäisenä eri kanavissa. Kun kokemus yrityksestänne on eheä, niin luottamus palveluanne tai tuotettanne kohtaan kasvaa, jolloin teiltä ostetaan todennäköisemmin. Mainonnan tulosta parantaa se, kun asiakas oppii tunnistamaan yrityksenne mainoksen esimerkiksi sosiaalista mediaa selatessa.

Visuaalisen suunnittelun pohjalla tulee olla yrityksenne strategian ja tarinan lisäksi aina ostajapersoonat, koska visuaalisen ilmeenne tulee puhutella juuri teidän unelma-asiakkaitanne. Visuaalisen suunnittelun avulla pystyy luomaan juuri heidän huomionsa kiinnittäviä elementtejä esimerkiksi mainoksiin. Brändiä on tärkeä rakentaa eri digikanavissa siten, että toimenpiteet keskustelevat keskenään strategisesti, mitattavasti ja tuloksellisesti.

Nykypäivänä iso osa hankinnoista tehdään digitaalisesti. Mainontaa tulee vastaan todella paljon ja tämän vuoksi visuaaliseen ilmeeseen kannattaa panostaa. Visuaalisen ilmeen on tärkeää olla tunnistettava ja erottua massasta. Ilmettä suunniteltaessa onkin siis hyvä tutkia ja analysoida myös kilpailijoitanne, jotta saa kokonaiskuvan toimialanne tyypillisestä visuaalisesta ilmeestä. Kun tiedostat kilpailukentän visuaalisen ilmeen linjat, on niistä helppo lähteä erottautumaan ja lisäämään persoonallisuutta peliin.

Visuaalinen suunnittelu konversio-optimoinnin tukena

Asiakkaita pystyy ohjaamaan visuaalisten elementtien avulla tekemään haluttuja toimenpiteitä, esimerkiksi mikrokonversioita verkkosivuilla. Yksinkertainen esimerkki konversioiden helpottamisesta on esimerkiksi kampanjasivun tärkeimmän napin värin vaihtaminen erottuvammaksi, jolloin asiakas klikkaa sitä todennäköisemmin.

Visuaalisuuden avulla voi parantaa myös käyttäjäystävällisyyttä ja selkeyttä. Esimerkiksi toimintoja tukevien ikonien käyttäminen tai korostevärien käyttö verkkosivuilla auttaa vierailijoita navigoimaan sisällön lomassa.

Kun ostopolut on suunniteltu tukemaan potentiaalisten asiakkaiden eri tietoisuuden tasoja, voi verkkosivuille ikään kuin rakentaa erilaisia tienviittoja ohjaamaan ostajaa oikeaan suuntaan kohti toivottuja toimintoja.

Kuinka visuaalisella suunnittelulla voi vaikuttaa MRACE®-mallin eri vaiheisiin?

Reach  – Tunnistettava ja kilpailijoistanne erottuva visuaalinen ilme

Tunnistettava ja kohderyhmäänne puhutteleva visuaalinen ilme, joka erottuu kilpailijoista antaa yrityksellenne etulyöntiaseman kilpailukentässä. Tarkkaan harkitulla brändi-ilmeellä jäätte myös paremmin potentiaalisen asiakkaan mieleen, vaikka ostoikkuna ei olisikaan juuri mainoksen vastaan tullessa auki. Tällöin palvelunne voi muistua asiakkaalle mieleen, kun asia on hänelle ajankohtainen. Unelma-asiakkaanne kiinnostuu yrityksestänne todennäköisemmin, kun visuaalinen ilmeenne puhuttelee juuri heitä ja tukee yrityksenne tarinaa.

Act  – Asiakasta oikeaan suuntaan ohjaava ostopolku

Visuaalista ilmettä hyödyntämällä voi brändi-ilmeenne lisäksi vahvistaa myös ostopolkua. Esimerkiksi visuaalisten elementtien avulla voi vaikuttaa verkkosivujen hierarkiaan ja nostaa tärkeimpiä asioita esiin, jotta asiakas liikkuu ostopolulla kohti haluttuja konversioita.
Visuaalisilla elementeillä pitkistäkin sisällöistä saa helposti silmäiltävän, kun halutut viestit nousevat paremmin esiin. Visuaalisen ilmeen avulla voi myös parantaa käyttökokemusta.

Convert  – Mahdollisimman helposti syntyvä ostopäätös tai tarjouspyyntö

Visuaalisen ilmeen avulla verkkosivuistanne saa käyttäjäystävällisemmät, luotettavammat ja helpommin ymmärrettävät. Sinäkin haluat varmistua, että yritys on luotettava, ennen kuin teet ostopäätöksen. Visuaalisuuden avulla vahvistetaan tunnetta, että yritykseltä kannattaa ja on turvallista ostaa samalla korostaen kohtia, joissa tähän ohjataan. Visuaalisen suunnittelun tarkoitus on esittää asiat mahdollisimman selkeästi, jotta ostaminen käy helposti.

Engage  – Sitoutunut ja yritystänne suositteleva asiakas

Kun visuaalinen ilme rakentaa vahvaa mielikuvaa yrityksestänne asiakkaan ensisilmäyksestä lähtien, niin brändimielikuva selkeytyy ja asiakas muistaa yrityksenne paremmin. Eheä, kohderyhmää puhutteleva ilme parantaa kokemusta yrityksestänne ja tällöin teiltä on todennäköisempää ostaa uudelleen ja myös helpompi suositella eteenpäin. Sitoutuneet asiakkaat luottavat teihin myös vaikeina aikoina.

Measure  – Datan perusteella kehittyvä visuaalinen identiteetti

Visuaalinen ilme luo tunnettuutta ajan kanssa. On tärkeää antaa ilmeelle aikaa ja tarpeeksi toistoja, jotta se jää ihmisten mieleen. Mittaamalla mainonnan toimivuutta saa dataa, jonka perusteella visuaalista ilmettä voi kehittää. On tärkeä ylläpitää yhtenäistä linjaa, mutta myös viilata sitä koko ajan toimivammaksi. Esimerkiksi brändihakujen määrä Googlessa antaa suuntaa, kuinka hyvin yrityksenne jää asiakkaidenne mieleen.

MRACE®-malli tehostaa taktisen tason markkinointia ja kaikki sen vaiheet on avattu kirjassamme tarkemmin yleisellä tasolla. Kirjan lukemalla saat selkeän kokonaiskuvan, kuinka me toteutamme ja johdamme asiakasyritystemme digitaalista markkinointia.

Suosittelen ottamaan kuunteluun myös podcastimme Spotifyssa tai katsomaan sen YouTubesta, niin kuulet aitojen esimerkkien kautta, miten MRACE®-malli toimii käytännössä ja millaisia tuloksia olemme sen avulla saaneet.

Kun yrityksenne ilme pysyy eheänä koko ostopolun ajan, niin luottamus tuotteeseenne kasvaa. Sitoutuneet asiakkaat uskaltavat ostaa tuotteitanne tällöin myös vaikeina aikoina.

Tehoa yritysilmeeseen MVG-mallilla

Visuaalinen suunnittelu on suuressa roolissa myös Suomen Digimarkkinoinnin luomassa MVG-mallissa. Market-Value-Growth-malli luo yrityksille markkinointistrategian, joka sopii kilpailutilanteeseen ja elää maailman muutosten mukana. Malli keskittyy erityisesti vastaamaan paremmin digitalisoituneisiin ostoprosesseihin ja markkinoinnin jatkuvuuteen.

1 Market = meidän tulee tuntea ensin markkinan nykytilanne ja siinä tapahtuva muutos.

2 Value = jotta voimme luoda valituille kohderyhmille sellaista arvoa, johon kilpailijat eivät kykene.

3 Growth = koska vain siten voimme luoda kasvua ruokkivan markkinointistrategian.

Visuaalisella ilmeellä voidaan vaikuttaa erityisesti tasoon 2. Value pitää sisällään markkinoinnin tavoitteet, kilpailuetujen ja erottautumistekijöiden kiteyttämisen ostajapersoonittain sekä arvolupauksen ja ydinviestit. Kaikkia näitä voidaan tukea visuaalisin keinoin. Esimerkiksi ydinviestit voi koota visuaalisesti mielenkiintoiseksi infograafiksi ja sen voi sijoittaa verkkosivuille helposti silmäiltäväksi.

On merkittävää, että visuaalinen ilme korostaa yrityksenne arvolupausta ja tuo arvomaailmaanne ja kilpailuetujanne esiin oikealla tavalla. Visuaalinen ilme sitoo kaiken yhteen helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.

Suunnittelutyössä tulee ottaa huomioon myös tasot 1 ja 2. Market huomioi teknologisen kehityksen ja muutokset asiakaskäyttäytymisessä sekä kilpailutilanteessa ja Growth nivoo yhteen johtoryhmätason markkinointistrategian, joka pitää sisällään toteutusvalmiit kanava-, sisältö- ja asiakkuuden elinkaaristrategiat.

Yksinkertainen esimerkki siitä kuinka visuaalisuus tulee huomioida teknologiakehityksessä, on logojen suunnittelu siten, että ne toimivat pienessä koossa esimerkiksi älypuhelimen näytöllä. Digitaalinen ympäristö mahdollistaa myös esimerkiksi sen, että logosta voi tehdä animoidun version. Liike herättää huomion muun sisällön lomasta.

Markkinointistrategialla on kolme päätavoitetta:

  1. Kirkastaa yrityksenne ostajapersoonat ja heille suunnatut ydinviestit, jotta taktisen tason markkinointi on kustannustehokkaampaa ja tuottaa parempaa tulosta.
    Kun ostajapersoonat on määritelty hyvin, niin visuaalisen ilmeen voi rakentaa puhuttelemaan juuri heitä. Viestien ja visuaalisuuden tulee yhdessä houkutella asiakkaita viettämään brändinne kanssa enemmän aikaa.
  2. Vastata oikealla tavalla asiakkaidenne ostokäyttäytymisen muuttumiseen ja ostoprosessien digitalisoitumiseen.
    Esimerkiksi leffailtaa varten irtokarkit saa tilattua suoraan kotiovelle nykyään vaivattomasti suoraan mobiilisovelluksen kautta tai autokauppiaalle voi laittaa WhatsAppiin viestiä ja kysyä tarkennuksia sähköauton valintaan liittyen.
  3. Voimistaa yrityksenne brändiä ja luoda siten pidemmän aikavälin kysyntää, joka ei ole sidoksissa sen päivän markkinoinnin toimenpiteisiin.
    Kun brändinne on niin vahva, että se tulee mieleen, vaikka ei näkisikään mainontaanne, olette onnistuneet luomaan sitoutuneita asiakkaita ja he houkuttelevat samankaltaisia ihmisiä tuotteenne pariin.

Vahva brändi vetää halutunlaisia asiakkaita puoleensa, mikä on merkittävä kilpailuetu, sillä kilpailijat eivät voi kopioida tätä.

Visuaalisen ilmeen jatkuva kehittäminen vahvistaa MRACE®-mallin tuloksia

Visuaalisen ilmeen jatkuva kehittäminen on myös tärkeää. Markkinoinnin tuloksia mittaamalla saa tietoa esimerkiksi kampanjoiden toimivuudesta.

Visuaalisen suunnan kulmaa voi testata esimerkiksi A/B-mittauksella, jossa samaa viestiä voi kokeilla eri kuvituksen yhteydessä. Tätä dataa hyödyntäen voi myös tehdä muutoksia visuaalisuuteen ja testata millainen ilme kerää klikkauksia tehokkaimmin.

Suomen Digimarkkinoinnilla me käytämme dashboardia, jossa pystyy tarkastelemaan tuloksia erikseen jokaisesta MRACE®-mallin vaiheesta. Uskon vahvasti siihen, että kun digimarkkinointia tehdään yhdessä ja eri osa-alueet keskustelevat keskenään – visuaalista suunnittelua unohtamatta, niin kokonaisuus toimii parhaiten.

Tahtoisitko vahvistaa yrityksenne paikkaa kilpailukentässä? Tulisiko arvolupauksenne näkyä selkeämmin mainoksissanne? Puhutteleeko yritysilmeenne unelma-asiakkaitanne? Visuaalisen suunnittelun avulla voimme auttaa yritystänne saavuttamaan tavoitteenne. Kerromme mielellämme lisää myös MVG- ja MRACE®-mallista ja kuinka niillä voisi tukea ja tehostaa yrityksenne matkaa kohti tavoitteitanne. 

Tutustu visuaalisen suunnittelun palveluihimme ja ota yhteyttä.

Voit myös aloittaa lukemalla oppaamme, jossa kerromme 3-vaiheisesta mallista, jolla asettaa markkinoinnin tavoitteet yrityksen strategisten tavoitteiden pohjalta:

LATAA OPAS