Ketteryys on ajattelutapa. Se on sitä, että tuotetaan jatkuvasti arvoa asiakkaalle, toiminta on sujuvaa ja osataan korjata suuntaa jo tekemisen aikana, eli huomioidaan muutos. Markkinoinnin päätarkoitus on asiakashankinta, säilyttäminen ja sitouttaminen. Ketterä markkinointi on lähestymistapa näiden molempien saavuttamiseen.

Mitä ketterä markkinointi on ja mitä se ei ole?

Ketterän markkinoinnin tavoitteena on luoda kulttuuri, joka mahdollistaa korkean suorituskyvyn toiminnalle, kuten kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen. Keskiössä on kerätä palautetta asiakkailta ja dataa eri markkinoinnin kanavista sekä huomioida markkinan kehitys, johon reagoidaan jatkuvasti.

Ketterän markkinoinnin voi ymmärtää monella tapaa. Ketterän markkinoinnin demonstrointi vaatii kontekstuaalista ymmärtämistä ketteryydestä ja sen puitteiden, prosessien ja periaatteiden taustalla olevista perusteista. Pääsääntöisesti sen voi kuitenkin kiteyttää, että ketterä markkinointi on ymmärtämistä, mitä markkinoinnin eri kanavissa tapahtuu, mikä toimii ja mikä ei. Mihin budjettia kannattaa laittaa ja mitkä ovat sen hetkiset prioriteetit.

Kun ylempänä mainitsin, että ketterän markkinoinnin tavoitteena on luoda kulttuuri, joka mahdollistaa korkean suorituskyvyn toiminnalle, niin sillä voidaan tarkoittaa eri roolissa oleville ihmisille eri asiaa. Se voi olla esimerkiksi tehtävien nopeampaa suorittamista, läpinäkyvää toimintaa asiakkaalle, lupaa toteuttaa parhaiksi nähtyjä toimenpiteitä ilman erillistä hyväksyttämistä, parempia tuloksia tai selkeää prosessia.

Ketterä markkinointi tarkoittaa digitoimistolle ja asiakkaalle eri asioita: digitoimistolle enemmän vapautta suorittaa tehtäviä, ja asiakkaalle arvon tuottamista.

Kaiken keskiössä on asioiden nopea testaaminen, tulosten analysointi ja jatkuva kehittäminen niin, että toiminta on jatkuvasti läpinäkyvää.

Tapoja työskennellä ketterästi on monenlaisia, mutta itsessään toimintamallit, miten asioita tehdään, eivät ole tärkeimpiä. Tärkeämpää on keskittyä siihen, miksi asioita tehdään ja mitä niillä halutaan saavuttaa. Digitoimistossa onkin ketterää pohtia, kuinka tuotat arvoa asiakkaillesi parhaiten? Kuinka mukautat toimintaasi palautteen pohjalta, jota asiakkaasi antavat, ja kuinka mukautat toimintaasi datan pohjalta?

Jos vain reagoit siihen, mitä markkinassa muuttuu, ja kun sinun pitää antaa selvitys asioista taaksepäin, tällöin feikkaat olevasi ketterä. Ketteryyttä ei ole se, että vain reagoidaan nopeasti asioihin, jotka ovat luultavasti jo tapahtuneet.

Se ei ole myöskään tehtävien tekoa, jotka eivät tuota arvoa. Jos tehtävät eivät liiku eteenpäin, et saa mitään valmiiksi, työn virtaus on heikkoa ja siitä muodostuu ongelma – ja ongelmat tarkoittavat tyypillisesti kuluja. Tätä ”työn virtausta” tulee seurata aktiivisesti ja työstä tulee pyytää myös palautetta ollaksesi ketterä.

Jos toimintasi on muuten sujuvaa, mutta esimerkiksi joitain markkinointitoimenpiteitä jätetään tekemättä sen vuoksi, koska sitä ei ole budjetoitu, yleensä silloin ei ole varaa joustaa asioista ja ketteryys tulee olemaan vaikeaa.

Mitä hyötyä ketterästä markkinoinnista on?

Puhumme ketterästä markkinoinnista siksi, että ketterien menetelmien hyödyntäminen markkinoinnissa auttaa kehittämään liiketoimintaa. Yritykset, jotka eivät sopeudu alati liikkeessä oleviin markkinasuuntauksiin, maksavat kalliin hinnan hitaudesta reagoida asiakkaiden muuttuviin odotuksiin. Tämä selittää, miksi markkinointitiimien on oltava ketteriä.

Ketterä markkinointi kehittää asiantuntijatiimien dynamiikkaa, mutta auttaa myös ongelmakohtien löytämisessä ja ratkaisemisessa. Ketteryys lisää väistämättä yhteistyön syvenemistä ja tehtävien suorittamisaste samalla paranee. Se tuo työhön joustavuutta ja parempaa sopeutumista muutoksiin.

Ketterän markkinoinnin avulla on mahdollisuus parantaa asiakaskokemusta, kun asiakkaan antama palaute ja data käännetään konkreettisiksi toimenpiteiksi. Voit esimerkiksi kaivaa datasta tietoa, missä kohtaa ostopolku katkeaa tai selventää verkkosivustollasi tuotetietoja, kun asiakas saikin muuta, mitä luuli ostaneensa ja palauttaa tuotteen. Se myös lisää asiantuntijatiimin sitoutumista, luovuutta ja tuottavuutta, kun asioita jatkuvasti kehitetään yhdessä. Vaikka ketterään markkinointiin siirtyminen ei ole helppoa, niin se vaiva kannattaa nähdä, sillä sen hyödyt ovat sen kustannuksia suuremmat.

Ketterä markkinointi tuottaa arvoa potentiaalisille asiakkaillesi

Pelkäätkö avoimuutta siksi, että kilpailijat vievät hyvät ideasi ja siksi jätät verkkosivuillasi kertomatta tuotteidesi tai palvelusi tärkeimmät kilpailuedut? Jos kyllä, niin toiminta ei ole kovin ketterää ja ketterämpi kilpailija voittaa kilpailun helposti.

Kuluttajalle ketteryys voi olla sitä, että he saavat suorittaa toimintoja kohti ostoa mahdollisimman sujuvasti. Myös itse ostamisen tulee olla helppoa. Kun mietimme asiakkaidemme markkinointia, pohdimme usein ainakin näitä kolmea kysymystä:

  • Onko ostopolku selkeä ja helposti edettävä?
  • Viestivätkö kaikki kanavat yhtenäisellä äänensävyllä?
  • Onko yritykseen helppo sitoutua?

On syytä miettiä ketteryyttä markkinoinnissa hyvin vahvasti asiakaskokemuksen kautta. Mitä ikinä se voikaan olla, niin tuota aina arvoa verkkosivustosi vierailijoille. Anna jotain itsestäsi, että saat myös jotain takaisin. Kuulostaa ehkä helpolta, mutta oikeasti tämä kaikki vaatii paljon suunnitelmallisuutta, selkeät tavoitteet ja mittarit sekä paljon asiakkaiden kuuntelua ja datan tulkintaa.

Ketteryyteen liittyy vahvasti luottamus, joten tärkein missiosi on herättää luottamus asiakkaaseen, joka heijastuu jokaisessa kanavassa ja kontaktissa asiakkaaseen. Ketteryyttä on kanavien sulautuminen yhteen. Se on sujuvaa ostamista ja arvon tuottamista asiakkaalle. Ennen kaikkea se on koko kokonaisuuden ymmärtämistä ja optimoimista niin, että se tuo lisää liikevaihtoa. Ketteryys on optimaalisten puitteiden luomista toimia tehokkaasti ja koska asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu, niin sinun on muututtava sen mukana.

Työn läpinäkyvyys on ketteryyden ytimessä

Ketterä markkinointi pohjautuu hyvin vahvasti toiminnan läpinäkyvyyteen. Siihen, että työ on näkyvää koko ajan. Markkinoinnissa usein yhteistyössä on useampia henkilöitä ja silloin kaikkien tulee olla ajan tasalla missä mikäkin työvaihe on menossa. On tärkeää, että kunkin roolit ja vastuut yhteistyössä ovat selkeät ja markkinointitiimillä on myös riittävät valtuudet toteuttaa parhaiksi näkemiään markkinoinnin ratkaisuja.

Oleellisessa roolissa on myös toiminnan jatkuva kehittäminen. Sen vuoksi on ehdottoman tärkeää, että työstä, tuotteesta tai prosessista pyydetään palautetta säännöllisesti. Mitä saatiin aikaan, mikä meni hyvin ja missä on vielä kehitettävää. Puhutaan reflektoinnista, jota ilman jatkuva kehitys on vaikeaa.

Reflektointi on ketteryyden tärkeimpiä elementtejä. Viestinnän ja tulosten analysoinnin tärkeys korostuu lähes jokaisella osa-alueella ketterissä toimintamalleissa.

Ketterä markkinointi MRACE-mallissamme

Reach, Act, Convert, Engage, Measure. MRACE on markkinoinnin malli, jota me Suomen Digimarkkinoinnilla käytämme apuna koko ketterän markkinoinnin johtamiseen ja suunnitteluun. Mallista on vipuvoimaa, kun mietit kuinka markkinointisi ensin tavoittaa asiakkaasi, kuinka se johdattaa asiakkaan suoraan kohti ostoa ja ennen kaikkea kuinka se sitouttaa asiakkaitasi.

Markkinoinnin mallimme yhdistettynä mittaamiseen pystymme auttamaan asiakkaitamme markkinointitoimenpiteiden priorisoinnissa. Tavoitteenamme on ymmärtää asiakkaan kokonaiskuva siten, jotta saamme organisaation eri funktiot toimimaan saumattomasti yhteen. Saamme esimerkiksi markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun toimimaan yhteen mahdollisimman pienellä kitkalla.

Tavoitteenamme on myös varmistaa, että asiakaskokemus säilyy yhtenäisenä jokaisessa kosketuspinnassa asiakkaaseen.

  • Reach = Tuomme sivuillenne relevanttia kävijäkuntaa ja nostamme teidät kohderyhmänne silmissä löydettäväksi. Tämän toteutamme esimerkiksi sosiaalisen median ja Google Ads -mainonnalla sekä hakukoneoptimoinnilla.
  • Act = Johdattelemme kävijävirran tekemään haluttuja toimenpiteitä luomalla ostajapersoonien ostoprosessia tukevia sisältöjä. Act-vaiheessa sisällöntuotannon rooli korostuu.
  • Convert = Tuemme myyntiprosessia niin, että asiakkaiden kulkeminen kohti ostoa olisi mahdollisimman helppoa eri kanavilla. Toimenpiteemme esimerkiksi konversio-optimoinnissa tukevat tätä vaihetta.
  • Engage = Sitoutamme asiakkaat yritykseenne kasvattaaksemme pitkän tähtäimen kannattavuutta. Asiakastyytyväisyys on avain suositteluihin ja uudelleenostoihin. Esimerkiksi tekemämme sähköpostimarkkinointi on tehokas tapa sitouttaa asiakkaitasi.
  • Measure = Mittaamme kaiken, jotta voimme kehittää markkinointia jatkuvasti ilman, että päätöksiä jätettäisiin arvailun varaan. Markkinoinnin dashboard on esimerkki palvelustamme, joka kokoaa yhteen mainonnan kokonaisluvut.

Lue lisää tavastamme toimia!

Kuten jo aiemmin on todettu, niin ketterässä markkinoinnissa reflektointi on tärkeää, joten MRACE-mallissa mittaaminen on kaiken pohjalla ja ympärillä. Kuinka muuten teet oikeita johtopäätöksiä markkinointisi toimivuudesta, jollet analysoi tuloksia? On tärkeää tunnistaa, missä sinulla on vielä kehittämismahdollisuuksia.

Meillä Suomen Digimarkkinoinnilla panostetaan markkinoinnin mallin parhaisiin lopputuloksiin mahdollistamalla asiantuntijoiden syväosaaminen. Meillä yksi ihminen ei tee kaikkia markkinoinnin toimenpiteitä, vaan keskittyy esimerkiksi Google Ads -mainontaan, verkkosivuihin, sisällöntuottamiseen, some-markkinointiin, hakukoneoptimointiin tai visuaaliseen suunnitteluun. Jokainen tiimi koostuu asiantuntijoista, joiden taidot täydentävät toisiaan. Asiakastiimeistä tulee näin todella vahvoja ja vakaita, kun jokaisella on hallussa oma kenttänsä, jossa on parhaimmillaan.

SDM:llä on koko vuoden 2020 teemana ketterä projektinhallinta, josta tulemme vielä kertomaan lisää. Ketteryys on kenttä, jossa kehitys on jatkuvaa ja siksi myös haluamme, että siihen panostaminen näkyy vahvemmin myös asiakkaillemme.

Tähän loppuun on hyvä myös todeta, että ihmiset, jotka tykkäävät työstään, saavat paljon asioita aikaan. Me SDM:llä panostamme työntekijöiden onnellisuuteen ja sillä onnelliset työntekijät ovat koko yrityksen sydän. Meillä ei tarvitse elää viikonloppuja varten. Lue uutinen, kun saavutimme Suomen parhaiden työpaikkojen kolmannen sijan Great Place to Work -kisassa tai kun voitimme Vuoden Toimisto -tutkimuksen.

Kun haluat tietää, miten ketterä markkinoinnin mallimme voisi auttaa sinun yritystäsi, niin ethän epäröi ottaa meihin yhteyttä. Muistathan, että meille saa aina myös pirauttaa suoraan tai laittaa viestiä ja kysyä lisää. Mikä sinulle sopii ketterimmin!

Lue myös kuinka ketterä digimarkkinointi tukee Foodinin vahvaa kasvu-uraa.

Ota yhteyttä