Kun asiakas on harkitsemassa hakukoneoptimointiprojektin ostamista, herää usein kysymys, mitä optimointiin käytetyllä rahalla oikeastaan tehdään. Mistä projektin hinta oikein muodostuu? Tässä blogikirjoituksessa on tarkoitus selkeyttää hakukoneoptimointiprojektin (SEO-projektin) kulku.

Meillä, Suomen Digimarkkinoinnilla, SEO-projekti jakautuu tyypillisesti seuraaviin osa-alueisiin:

1) Projektin suunnittelu ja hakusanatutkimus

Projektin alussa keräämme tietoja asiakkaasta, asiakkaan verkkosivuista ja muista hakukoneoptimointiin vaikuttavista asioista (mikäli aihe ei ole tuttu, mutta haluat oppia lisää, on tämä Mozin opas hyvä paikka aloittaa). Lisäksi projektin alkuvaiheessa tehdään aina hakusanatutkimus, jotta tiedetään, millä hakusanoilla pyritään parantamaan näkyvyyttä Googlen ilmaisissa hakutuloksissa. Hakusanatutkimusta tehtäessä tarvitsemme myös asiakkaan tietämystä omasta alastaan, jotta saamme varmasti valittua juuri kullekin asiakkaalle tärkeät hakusanat.

Projektin alussa tarkistamme myös verkkosivuston tilanteen yleisesti, jotta tiedämme, mihin optimoinnin osa-alueisiin on järkevintä käyttää projektin aikana muita enemmän aikaa. Alkutarkistuksessa kartoitetaan mm. verkkosivujen tekninen toteutus, verkkosivujen sisältö ja verkkosivustolle osoittavien ulkoisten linkkien määrä ja linkittävät sivustot.

Alkukartoituksen avulla saadaan kuva siitä, mitkä projektin osa-alueet tulevat vaatimaan eniten panostusta. Pohjatietojen avulla pystymme suunnittelemaan jokaisen projektin asiakaskohtaisesti.

2) Sivuston sisäinen optimointi

Sivuston alkukartoituksessa esille tulleet tekniset virheet korjataan. Varmistetamme, että sivuston rakenne ja muu tekninen toteutus tukee hyvää hakukonenäkyvyyttä. Mahdolliset Googlen hakukonerobottien kulkua vaikeuttavat tekijät poistetaan.

Sivuston sen hetkistä sisältöä verrataan hakusanatutkimuksessa esille tulleisiin sanoihin ja tehdään ehdotukset, miten sivuston sisältöä tulisi muokata. Verkkosivuston sisältö optimoidaan siten, että sisältö vastaa hakusanatutkimuksen perusteella tärkeäksi todettuja hakusanoja.

Asiakkaasta riippuen teemme korjaukset joko itse, tai neuvomme asiakkaalle, miten ongelmat korjataan.

3) Sivuston ulkoinen optimointi

Tässä vaiheessa tehdään vielä tarkempi kartoitus asiakkaan, sekä tärkeimpien kilpailijoiden ulkoisista linkeistä (linkeistä, jotka osoittavat muilta verkkosivustoilta asiakkaan/kilpailijoiden sivustoille).

Saatujen tietojen perusteella laaditaan linkitysstrategia, eli suunnitelma, mistä voidaan hankkia lisää hyviä, hakukonenäkyvyyteen positiivisesti vaikuttavia linkkejä, asiakkaan sivustolle. Tarkistamme myös asiakkaan sosiaalisen median tilit ja teemme korjausehdotukset tilien tehokkaampaan käyttöön. Linkkien hankinta aloitetaan.

4) Raportointi

Raportoimme projektin tilanteesta kuukausittain, jotta myös asiakas tietää, miten tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet hakukonenäkyvyyteen. Raporttimme eivät ole pelkkiä numeroita ja käyriä, vaan avaamme raporttien tärkeimmät kohdat myös kirjallisesti. Ensimmäinen raportti käydään aina puhelimitse läpi, jotta asiakas ymmärtää käytetyn termistön merkityksen ja pystyy esittämään kysymyksiä projektin etenemisestä.

Yhteenveto: Jokainen projekti on yksilöllinen

Hakukoneoptimointi on erittäin laaja kokonaisuus, mutta edellä esiteltynä olivat projektin pääosa-alueet karkeasti jaoteltuna. Kun kaikki osa-alueet on saatu kuntoon, on sivulla hyvät mahdollisuudet löytyä kohdehakusanoilla Googlen kärkitulosten joukosta. Se, miten paljon aikaa mihinkin osa-alueeseen käytetään, riippuu aina asiakkaasta ja asiakkaan verkkosivuston tilasta ennen projektin alkua.

Pyrimme siis käyttämään projektiin varatut tunnit siten, että saadaan kullekin asiakkaalle mahdollisimman hyvät tulokset. Joskus joudutaan käyttämään enemmän aikaa verkkosivujen rakenteen korjaukseen, joskus taas verkkosivu voi olla uusi, eikä sivustolla ole riittävästi sisältöä, jotta voitaisiin kilpailla kärkituloksista Googlessa. Tällöin vähennetään tekniseen optimointiin käytettävää aikaa ja käytetään se aika sisällön parantamiseen ja ulkoisten linkkien hankkimiseen.

Tehokasta hakukoneoptimointia ei valitettavasti voi tehdä viikossa, vaan se vaatii toimiakseen pidemmän ajanjakson. Tulosten saavuttaminen ei siis tapahdu yhtä nopeasti, kuin esim. Adwords-mainonnassa, mutta toisaalta hakukoneoptimoinnin avulla saavutetut tulokset eivät myöskään katoa heti projektin päättyessä.

Määräaikaisen projektin loputtua voimme tarjota myös tulosten seurannan, jotta tiedät aina, missä tilassa sivustosi on ja tehdä tarvittavia muutoksia seurannan perusteella. Tietenkin hakukoneoptimointia voi jatkaa projektin jälkeenkin, jos haluat ylläpitää orgaanisen näkyvyyden tuloksia projektin jälkeenkin. Mikäli haluat kuulla lisää sivustosi hakukoneoptimoinnin mahdollisuuksista, niin ota yhteyttä!