Millaisella panostuksella voi saada hyviä tuloksia Google Ads -mainonnassa?

Yksi yleisimmistä kysymyksistä Google Ads -mainontaa harkittaessa on se, kuinka paljon siihen tulisi käyttää mediabudjettia. Tässä blogitekstissä pureudumme siihen, kuinka paljon budjettia tulisi käyttää eri tekijät ja mainosmuodot huomioiden, jotta mainonta on tuloksellista. Lisäksi kerromme, millaisia sudenkuoppia liian pieneen budjettiin liittyy.

Kuinka luoda Google Ads -budjettiarvio?

Sopiva budjetti riippuu lukuisista eri tekijöistä, kuten yrityksesi koosta, toimialasta, kilpailutilanteesta ja strategiasta. Käytännössä siis mediabudjetti voi olla mitä vain satasista kymmeniin tuhansiin riippuen myös valittujen Google-mainonnan kanavien määrästä sekä kohdentamisesta, eli onko kyseessä todella rajattu yleisö vai halutaanko tavoittaa kohderyhmää laajasti.

Esimerkiksi jos mainostatte kansainvälisesti ja monikanavaisesti, budjettien kannattaa olla melko suuria verrattuna siihen, että mainontaa tehtäisiin pelkästään Suomessa.

Tässä blogissa keskitymme kuitenkin yleisesti Suomessa tehtävään mainontaan ja yrityksiin, joiden liikevaihto on yli miljoona euroa.

Suhteuta tavoitteet budjettiisi 

Jos haluat saada suoria ostoja tai liidejä, ja sinulla on keskimääräinen yhden konversion hinta tai verkkosivuston konversioprosentti tiedossa, voit niiden avulla karkeasti laskea, miten paljon saat tietyllä budjetilla konversioita. 

Otetaan esimerkkinä kattotöitä tarjoava yritys, jonka verkkosivukävijöistä yksi kymmenestä ottaa yritykseen yhteyttä. 

Tällöin verkkosivun konversioprosentti on 10 %. Jos Google-mainonnan keskimääräinen mainoksen klikkihinta on 5 €, tällöin tarvitaan 10 mainoksen klikkausta, jotta saadaan yksi yhteydenotto. Yksi yhteydenotto maksaa siis 50 €. 

Jos kuussa halutaan halutaan saada 100 yhteydenottoa Google-mainonnan kautta, tällöin sille tulisi varata 5000 €/kk. Jos yhteydenotoista kolmasosa klousaantuu, tällöin yhden kaupan hinnaksi muodostuu n. 150 €. Tämän perusteella voi laskea, onko mainonta loppujen lopuksi kannattavaa.

Kuinka liian pieni budjetti vaikuttaa Google-mainontaan?

Lukuisia ongelmia voi seurata, jos budjetti on liian pieni tavoitteisiin nähden. 

Havainnollistamme niitä MRACE®-mallin avulla, jota käytämme markkinoinnissa tuloksellisen mainonnan mahdollistamiseksi kaikissa kanavissa. MRACE®-malli koostuu viidestä vaiheesta, jotka lyhyesti tiivistettynä ovat:

  • Measure: Analysoi ja mittaa markkinointitoimenpiteiden suorituskykyä ja asiakaskäyttäytymistä.
  • Reach: Kasvata brändin näkyvyyttä ja tavoita uusia potentiaalisia asiakkaita eri kanavien kautta.
  • Act: Kannusta asiakkaita toimintaan tarjoamalla heille arvokasta tietoa ja rakentamalla luottamusta.
  • Convert: Muunna kiinnostunut yleisö liideiksi tai myynniksi selkeiden toimintakehotusten ja hyötyjen avulla.
  • Engage: Syvennä asiakassuhdetta ja rakenna pitkäaikaista sitoutumista interaktiivisen kommunikaation ja osallistamisen kautta.

Rajoitettu näkyvyys ja heikompi kilpailukyky (Reach)

Pieni budjetti tarkoittaa vähemmän mainosnäyttökertoja ja tyypillisesti heikompia mainossijoitteluita, mikä johtaa väistämättä alentuneeseen näkyvyyteen hakutuloksissa. 

MRACE®-mallin Reach-vaiheen mukaisesti tämä voi merkittävästi rajoittaa yrityksen kykyä tavoittaa uusia asiakkaita ja kasvattaa bränditietoisuutta. Kun näkyvyys on rajoitettua, kilpailijat, jotka investoivat enemmän mainontaan, voivat helposti viedä potentiaaliset asiakkaat.

Tekoälypohjaiset hintatarjousstrategiat eivät toimi, koska konversiodataa saadaan liian vähän (Convert)

Googlen tekoälypohjaiset hintatarjousstrategiat pystyvät ottamaan huomioon tuhannet signaalit ja tekemään näiden signaalien pohjalta päätöksen siitä, onko esimerkiksi juuri tämän Google-haun tehnyt henkilö potentiaalinen ostaja. 

Budjetin ollessa pieni konversiodataa kertyy vähemmän, jolloin Googlen tekoäly ei opi tunnistamaan näitä signaaleja tarpeeksi hyvin, jolloin mainonta ei tavoita tehokkaasti potentiaalisimpia ostajia.

Nykyisten asiakkaiden tavoittaminen jää pieneksi (Engage)

Engage-vaiheessa pyritään saamaan aiemmin ostaneista asiakkaista suosittelijoita, uudelleen ostajia ja sitoutuneita asiakkaita. 

Tärkeää on, että nykyiset asiakkaat tavoitetaan riittävällä budjetilla sopivalla aikasyklillä, jotta asiakasuskollisuus pysyy yllä.

Datan kerääminen ja analysointi on vaikeampaa (Measure)

Pieni budjetti voi vaikeuttaa datan keräämistä ja analysointia, mikä on olennainen osa MRACE®-mallin Measure-vaihetta, ja itse asiassa tärkeä osa digimarkkinoinnin johtamista.

Vähemmän rahaa mainontaan tarkoittaa vähemmän interaktioita, mikä puolestaan tarkoittaa vähemmän dataa analysoitavaksi. Markkinoinnin kehittäminen on tällöin haastavaa, sillä tämä voi estää ymmärtämästä täysin kohderyhmän käyttäytymistä ja mainoskampanjoiden optimointi on hankalampaa.

Kiteyttäen data on koko markkinoinnin rakentamisen ainesosa, joka määrittää miten hyviä tuotantoja markkinointitiimi ja tekoäly yhteistyössä pystyvät tekemään.

Millaisia budjetteja suosittelemme eri Google Ads -kampanjatyyppeihin?

Google Ads tarjoaa useita mainoskanavia, joista kullakin on omat vahvuutensa riippuen yrityksen tavoitteista ja kohderyhmästä. Näitä kampanjatyyppejä ovat hakusana-, display-, YouTube-, Demand Gen- ja Shopping-mainonta. 

Seuraavissa kappaleissa käsittelemme suositeltuja mediabudjetteja mainostyypeittäin Suomen tasolla karrikoidusti. Kansainvälisellä tasolla budjetteihin nimittäin vaikuttaa todella paljon kohdennettavien maiden lukumäärä, väkiluku sekä useat muut tekijät.

Hakusanamainonta

Hakusanamainonta on tehokas tapa tavoittaa käyttäjiä, jotka aktiivisesti etsivät tuotteitasi tai palveluitasi. Yritysten kannattaa kohdentaa merkittävä osa budjetistaan tähän kanavaan, sillä se mahdollistaa suoran yhteyden potentiaalisiin asiakkaisiin ostohetkellä. 

Hakusanamainonnan budjetti riippuu pitkälti mainostettavien palvelujen tai tuotteiden määrästä, kilpailutilanteesta ja hakuvolyymistä. Klikkihinnat vaihtelevat myös paljon toimialoittain. Suosittelemme aloittamaan hakumainontaa vähintään 1000 €/kk budjetilla, mutta toisaalta esimerkiksi jollain todella niche B2B-toimialalla muutamallakin sadalla voi saada aikaan hyviä tuloksia.

Display- ja YouTube-mainonta

Display– ja YouTube-mainonta ovat erinomaisia vaihtoehtoja Reach-vaiheessa bränditietoisuuden kasvattamiseen ja uusien kohderyhmien tavoittamiseen. Vaikka nämä kanavat eivät välttämättä tuota välittömiä konversioita yhtä tehokkaasti kuin hakusanamainonta, ne ovat tärkeitä pitkän tähtäimen brändin rakentamisessa. 

Suosittelemme Display- ja YouTube-mainonnalle kanavakohtaisesti vähintään 500 €/kk suuruista mediabudjettia, jos halutaan kohdentaa todella tarkasti ja tuhansia, jos halutaan tavoittaa kohderyhmää laajasti.

Demand Gen -mainonta

Reach-vaiheeseen keskittyvä Demand Gen -mainonta on Googlen AI-käyttöinen kampanjamuoto, joka integroi parhaiten suoriutuvat video- ja kuvamateriaalit visuaalisiin ja viihteellisiin kosketuspisteisiin, kuten YouTube-videoihin, Google-hakuun, Gmail-sähköposteihin ja Discovery-syötteeseen. Kuten Display- ja YouTube-mainonnan kohdalla, myös Demand Gen -mainontaan on hyvä varata vähintään 500 €/kk.

Shopping-mainonta

Shopping-mainonta on välttämätön kaikille verkkokauppaa harjoittaville yrityksille. Se tuo tuotteet suoraan potentiaalisen ostajan eteen Google-haussa. Tämä on osoittautunut erittäin tehokkaaksi ostojen aikaansaamisessa sekä uusien (Convert) että nykyisten (Engage) asiakkaiden osalta. Esimerkkinä kiinalainen Temu on ottanut vahvasti jalansijaa muun muassa Shopping-mainonnan puolella kansainvälisesti isoilla budjeteilla.

Kuten hakumainonnan kohdalla, Shopping-mainonnan budjetti riippuu pitkälti mainostettavien tuotteiden määrästä, kilpailutilanteesta ja hakuvolyymistä. Esimerkiksi kilpaillulla toimialalla, kuten kuluttajaelektroniikan puolella, mainonta on lähtökohtaisesti kalliimpaa. Suosittelemme Shopping-mainontaan vähintään 1000 €/kk suuruista mediabudjettia, mutta jos kyseessä on kilpailtu toimiala ja halutaan mainostaa paljon eri tuotteita, tällöin puhutaan jo useista tuhansista euroista.

Ohjelmallinen mainonta ja ostaminen

Ohjelmallinen mainonta mahdollistaa mainosten automatisoidun ostamisen ja kohdentamisen, mikä tekee siitä erittäin joustavan ja kohdennetun tavan mainostaa. Sen avulla yritykset voivat tavoittaa kohderyhmiään eri verkkosivustoilla ja alustoilla käyttäen hyväkseen reaaliaikaista tietoa käyttäjien käyttäytymisestä. Ohjelmallisen kautta on myös mahdollista ostaa ulkomainospaikkoja.

Ohjelmalliseen mainontaan kannattaa varata vähintään 1000 €/kk, jos halutaan kohdentaa tarkasti, mutta jos kohdeyleisö on suuri eli halutaan tavoittaa yleisöä laajasti ja kalliimmilla mainospaikoilla, sopiva budjetti voi olla mitä tahansa useista tuhansista kymmeniin tuhansiin euroihin.

Miksi ja miten budjettia kannattaa skaalata?

Yksi hyväksi todettu strategia on aloittaa pienemmällä budjetilla ja vähitellen kasvattaa sitä tulosten mukaan – etenkin, jos Google-mainontaa ei ole koskaan aiemmin tehty. Tällöin saadaan tarkempi käsitys siitä, paljon esimerkiksi keskimääräinen yhden konversion hinta todellisuudessa on mainonnan kautta. 

Otetaan esimerkiksi kotimainen huonekaluja myyvä yritys, jolla on paljon kilpailua ja mainontaan otetaan alkuun kuusi parhaiten myyvää tuotekategoriaa. Käytettävä mediabudjetti Shopping-mainontaan on 2000 €, joka jaetaan puoliksi ale- ja normaalihintaisten tuotteiden mainonnan välille, jotta nähdään, kummat myyvät paremmin. Kun mainontaa on tehty muutama kuukausi, budjettia voidaan kasvattaa ja allokoida paremmin tuotteiden välillä, koska tiedetään, mitkä tuotteista tuovat parhaiten euroja sisään. Lisäksi voidaan myös mainostaa lisää eri tuotekategorioita.

On syytä huomioida, että budjetin kasvattaminen ei aina lineaarisesti kasvata tuloksia. On siis tärkeää seurata, missä vaiheessa tuotto heikentyy. Kannattaa myös huomioida kilpailutilanne ja sesonkivaihtelut budjetin säätämisessä. Me voimme tehdä näitä muutoksia ketterästi.

Tutustu myös: Markkinoinnin budjetointi

Yhteenveto

Sopiva budjetti tuloksellisen Google Ads -mainonnan tekemiseksi riippuu monista tekijöistä, kuten toimialasta ja tavoitteiden selkeästä määrittelystä. Budjetin käyttö Google Ads -mainonnan eri kanavissa ja ohjelmallisessa mainonnassa vaatii strategista suunnittelua ja jatkuvaa optimointia. 

MRACE®-mallin hyödyntäminen budjetin jaossa auttaa varmistamaan, että jokainen euro tukee yrityksenne tavoitteita tehokkaasti eri vaiheissa asiakkaan ostopolulla. 

On tärkeää yrittää löytää tasapaino sijoituksen ja odotettavissa olevan tuoton välillä. Yksi strategia on aloittaa pienellä, mutta kohdennetulla budjetilla, seurata tuloksia tarkasti ja kasvattaa budjettia asteittain tulosten perusteella. Lisäksi tarkasti kohdennettu mainonta, osuvat copy-tekstit ja jatkuva kampanjan optimointi voivat auttaa saavuttamaan parempia tuloksia, vaikka budjetti olisikin rajallinen.

Tarvitsetko apua Google Ads -mediabudjetin ja -mainonnan kanssa? Tilaa meiltä maksuton Google Ads –auditointi! Teemme auditointeja yrityksille, joiden mainosbudjetti on minimissään 2000 euroa per kuukausi. 

Haluan Google Ads -auditoinnin