Mikä on digitaalisen myynnin osuus liiketoiminnassanne tällä hetkellä? Millaiset tavoitteet olette asettaneet sen kasvattamiselle? Entä mitä markkinoinnissa kannattaa tehdä, jotta voitte tukea asiakkaidenne entistäkin itsenäisempiä ostoprosesseja oikea-aikaisesti, ja saavuttaa asettamanne tavoitteet?

Tässä blogissa käymme läpi digitaalisen myynnin murrosta, ja mitä digitaalisen myynnin kehittäminen ja kasvattaminen edellyttää, jotta pysytte kilpailussa mukana. Tarkoitus on, että ymmärrät paremmin digitaalisen myynnin prosesseja, ja mitä se vaatii markkinoinnin strategialta ja teknologioilta. Teknologisen kehityksen, kilpailukentän ja ostokäyttäytymisen muutokset huomioiva markkinointistrategia auttaa sinua saavuttamaan myyntitavoitteesi sekä luomaan vahvempia ja kestävämpiä asiakassuhteita.

Tässä artikkelissa: 

Asiakaskäyttäytymisen muutos on jo siirtänyt ostajat verkkoon – ja nyt ostoprosessiin vaikuttaa myös tekoäly 

Vaikka suuri osa digitaalisten kanavien käytöstä ei välttämättä suoraan liity ostamiseen, digitaalisuus vaikuttaa merkittävästi asiakkaittesi ostopäätösprosesseihin ja käyttäytymiseen.

Pandemian jälkeisessä ajassa yhä useammat yritykset ovat alkaneet panostaa verkkokauppakokemuksen kehittämiseen, mikä on lisännyt verkkokauppojen suosiota entisestään ja siten myös kasvattanut kuluttajien odotuksia digitaalista myyntiä kohtaan. 

Toisaalta erilaiset AI-sovellukset ovat saaneet ihmiset löytämään täysin uusia tapoja tehdä ostoksia digitaalisesti, kun suosituksia tuotteista ja palveluista voi helposti kysyä suoraan ChatGPT:ltä. 

Yrityksesi digitaalisen myynnin on siis vastattava niihin kriteereihin ja odotuksiin, joihin asiakkaasi ovat digitaalisissa kanavissa tottuneet – ja tehtävä se tavalla, jota myös tekoäly voi hyödyntää.

Lue myös: Tekoäly markkinoinnissa

Tutkimusten mukaan asiakkaasi kulkee itsenäisesti jopa 57% koko ostopolusta. Jos aiemmin myyjän oli tärkeää luoda ostohalua ja vaikuttaa ostopolun alkuvaiheessa, nykyään hän astuu kuvaan usein vasta silloin, kun asiakas on selvittämässä eri vaihtoehtoja tai pyytämässä tarjouksia, jolloin hän on todennäköisesti jo kysynyt apua hakukoneilta ja tekoälyltä. Asiakas on siis jo kulkenut itsenäisesti siihen vaiheeseen että haluaa tehdä muutoksen, jolloin myyjän roolina on fasilitoida parhaat ratkaisut.

Asiakkaasi tunnistaa omat tarpeensa ja ongelmansa aiempaa itsenäisemmin, koska: 

 • tiedonhaku on nopeaa ja helppoa 
 • mainonta on entistä kohdennetumpaa 
 • ja saatavilla olevan tiedon määrä on kasvanut valtavasti.

Digitaaliset kanavat – viimeisimpänä erilaiset tekoälysovellukset – tarjoavat lukuisia uusia tapoja etsiä informaatiota ja vertailla vaihtoehtoja. Samaan aikaan asiakkaallasi on käytössään jatkuvasti enemmän kanavia, joissa jakaa kokemuksia ostamastaan tuotteesta ja palvelusta, mikä vaikuttaa suoraan muiden ihmisten ostopäätöksiin. 

Kysymys kuuluu, kuinka tehokkaasti paras digitaalinen myyjänne, eli yrityksenne verkkosivut, tällä hetkellä vastaavat asiakkaan itsenäiseen tiedonhakuun? Kertooko sivustonne tuotteistanne ja palveluistanne yhtä hyvin eri ostajapersoonille kuin paras myyjänne? Jos ei, yrityksellänne on valtavia mahdollisuuksia, kun kehitätte sisältöjänne digitaalisen myynnin tueksi.

Lue myös: Milloin ja miten verkkosivu-uudistus kannattaa tehdä?  

Digitaalisen myynnin kasvattaminen vaatii panostuksia ostopolun jokaiseen vaiheeseen, kaikille tietoisuuden tasoille

Digimarkkinoinnissa on olennaista ymmärtää, että potentiaaliset asiakkaasi ovat eri vaiheissa ostopolkuaan. 

Siinä missä osa heistä on jo valmiita ostamaan ja he keskittyvät vertailemaan eri valmistajien tuotesivuilta löytyviä tietoja, suurin osa potentiaalisista asiakkaistanne eivät edes tiedosta tarvitsevansa tuotettasi tai palveluasi. 

Jos haluatte kasvattaa digitaalista myyntiänne, yrityksenne verkkosivuston tulee palvella myös täysin tietämättömiä ja ongelmatietoisia potentiaalisia asiakkaita. 

Suomen Digimarkkinoinnin MRACE®-mallissa tietoisuuden tasoja on viisi:

1 Täysin tietämätön: ei tunnista ongelmaansa eikä siitä koituvia oireita tai seurauksia.

2 Ongelmatietoinen: tunnistaa ongelmansa, muttei osaa lähteä ratkaisemaan sitä oikealla tavalla.

3 Lopputulostietoinen: tietää haluamansa lopputuloksen, muttei tiedä, miten tai millä tuotteella hän voi saavuttaa sen.

4 Tuotetietoinen: tuntee tuotteenne, muttei tiedä, kannattaako hänen ostaa se teiltä vai kilpailijalta.

5 Täysin tietoinen: tuntee tuotteenne ja tietää, että hän haluaa ostaa tuotteen juuri teiltä.

Oleellista on tunnistaa, mitkä ovat teille tärkeimpien ostajapersoonien tietoisuuden tasot. Minkälaista sisältöä sivustoltanne tulee löytyä, jotta se vastaa näiden eri tietoisuuden tasoilla olevien ostajapersoonien tarpeisiin ja johdattaa heitä ostopolulla tehokkaasti eteenpäin?

Kun ostajapersoonat on määritelty tietoisuudet tasot huomioiden, pystytte luomaan verkkosivustolle heitä aidosti puhuttelevaa sisältöä, jolloin yrityksenne markkinoinnin osuvuus paranee huomattavasti ja luotte aidosti edellytykset digitaalisen myyntinne kasvattamiselle. 

Lataa työkirja ostajapersoonien tekoon

Esimerkki eri tietoisuuden tasoilla oleville ostajapersoonille suunnatusta sisällöstä 

Kuvitellaan, että yrityksesi myy ergonomisia työtuoleja. Monet potentiaalisista asiakkaistasi saattavat kärsiä niska- ja selkäkivuista pitkien työpäivien jälkeen, mutta eivät ole vielä yhdistäneet oireitaan sopimattomaan työtuoliin. 

He ovat ongelmatietoisia – he tunnistavat oireensa, mutta eivät ole vielä tunnistaneet ratkaisua. Tässä vaiheessa tuottamasi sisältö, joka keskittyy tyypillisiin työpäivän aiheuttamiin vaivoihin ja niiden ennaltaehkäisyyn, voi auttaa heitä tunnistamaan ongelmansa syyn ja ohjata heidät harkitsemaan ergonomisen toimistotuolin hankkimista.

Toisaalta, täysin tietämättömät potentiaaliset asiakkaat eivät ehkä ole koskaan pysähtyneet miettimään työergonomiaa tai heidän nykyisen työtuolinsa vaikutusta hyvinvointiinsa. 

Heille voit tuottaa sisältöä, joka herättää tietoisuutta työergonomian merkityksestä yleensä, ja kuinka se voi parantaa työtehoa, vähentää sairauspoissaoloja ja lisätä päivittäistä hyvinvointia. Tällainen sisältö voi olla esimerkiksi ”10 merkkiä siitä, että työpisteesi ei ole ergonominen” tai ”Työergonomian vaikutus päivittäiseen hyvinvointiisi: elämänlaatua parantavat muutokset”.

Molemmissa tapauksissa avainasemassa on sisällön kohdentaminen niin, että se resonoi kohderyhmän tämänhetkisen tietoisuuden tasolla. Tietämättömille ja ongelmatietoisille suunnattu sisältö, ja näiden sisältöjen mainonta Reach-vaiheessa, ei ainoastaan informoi ja opeta, vaan myös rakentaa luottamusta brändiäsi kohtaan. 

Kun nämä potentiaaliset asiakkaat ovat valmiita tekemään ostopäätöksen, yrityksesi on jo asettunut heidän mielessään luotettavaksi asiantuntijaksi, jonka ratkaisut he haluavat ottaa huomioon.

Tuottamalla sisältöä, joka palvelee kaikkia tietoisuuden tasoja ja ostopolun eri vaiheita voit laajentaa markkinaasi ja kasvattaa digitaalista myyntiäsi. 

Tutustu referenssiimme: Perinteisen alan edustaja tavoittelee etulyöntiasemaa digitaalisella markkinoinnilla

Maanrakennusalalla harva yritys tunnistaa digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksia, tai hyödyntää niiden potentiaalia täydellä teholla. Haasteena toimialalla on se, että päättäjien harkinta-aika on tyypillisesti kuukausista jopa vuosiin. Aktiivisella läsnäololla verkossa varmistamme kilpailuedun, jolla Maansiirto Harry Mäkelä Oy on asiakkaan mielessä jo ennen päätöksenteon hetkeä.

Lue asiakastarina: Maansiirto Harry Mäkelä Oy

Digitaalisen myynnin kehittäminen pitäisi aloittaa, mutta miten? 

Koska digitaalisen myynnin merkitys yritysten menestykselle on kasvanut viime vuosina, ovat useat sellaisetkin yritykset, jotka eivät aiemmin ole nähneet merkittävänä panostaa verkkosivuihin ja digimarkkinointiin, joutuneet mukautumaan tämän kehityksen mukana. 

Ehkä teidänkin yrityksessänne on havahduttu siihen, että verkkosivustonne on huonossa jamassa ja “jotain pitäisi tehdä”? 

Oli tavoitteena sitten saada lisää kävijöitä kivijalkaliikkeeseen, kasvattaa verkkokaupan myyntejä, kerätä lisää liidejä tai saada enemmän tarjouspyyntöjä, lähtötilanne on yleensä samankaltainen: yksittäisiä kokeiluja lukuun ottamatta digimarkkinointia ei juuri ole tehty ja paineistetussa tilanteessa digimarkkinointi päätetään aloittaa ilman sen suurempia määrittelyjä. 

Toinen varsin tavanomainen lähtötilanne on se, että digimarkkinoinnin kokeiluja on tehty usean eri kumppanin kanssa eikä kokonaisuus pelaa yhteen. Sirpaleisuuden vuoksi digitaalisen myynnin kehittäminen on osoittautunut haasteelliseksi.

Lataa opas: 7 vaihetta markkinointistrategian luomiseen

Tyypillisimmät haasteet digitaalisen myynnin aloituksessa – ja ratkaisut niihin 

Käydään seuraavaksi tarkemmin läpi näitä tyypillisiä kipukohtia, joita kohtaamme asiakkaidemme kanssa digitaalisen markkinoinnin alkutaipaleella. 

“Kampanjat päälle heti ja tuloksia mieluiten jo huomenna”  

Kun yrityksessäsi päätetään alkaa panostaa digitaalisen myynnin kehittämiseen, odotukset digimarkkinoinnille ovat tyypillisesti korkealla. Kuitenkin ilman suunnitelmaa siitä, mitä mitataan ja miksi, digimyynnille on vaikea asettaa tavoitteita, joiden toteutumista voidaan realistisesti seurata. 

Lue myös: Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen MRACE® -mallin mukaisesti 

Pilottikampanjoiden tuloksille pitää myös asettaa realistiset odotukset. Jos uusia kanavia testataan esimerkiksi sesongin ulkopuolella, on vaikeaa vetää aukottomia loppupäätelmiä nimenomaan digitaalisen markkinoinnin vaikutuksesta myyntiin.   

Toisaalta jos taustalla ei ole selkeää näkemystä siitä, miten yrityksenne asemoituu suhteessa kilpailijoihin, millaisia muutoksia markkinassa on tapahtunut ja miten nämä muutokset vaikuttavat asiakkaiden ostokäyttäytymiseen, yksittäisillä kampanjoilla voi olla vaikea saada aikaan kovia tuloksia. 

Lue myös: Kuinka nopeasti voit odottaa tuloksia somemainonnalla?

Jos erottautumistekijöitä ei ole kirkastettu, miksi asiakas reagoisi mainontaanne?  

Kun aloitatte markkinoinnin digitaalisissa kanavissa ja päätätte panostaa resursseja digitaalisen myynnin kasvattamiseen, on hyvä pysähtyä miettimään: 

 • Mitkä ovat yrityksenne ihanne asiakkaat ja tärkeimmät ostajapersoonat, joille mainontaa tulisi kohdentaa? 
 • Miksi unelma-asiakkaidenne tulisi valita juuri teidän yrityksenne tuotteet tai palvelut?  
 • Mitkä asiat yrityksessänne ovat juuri näille asiakkaille relevantteja kilpailuetuja, joilla voitte erottautua markkinassa? 

Valitettavan usein saamme vastauksesi yllä oleviin kysymyksiin “turvallinen, suomalainen, asiantunteva, innovatiivinen”. Nämä sinällään positiiviset määreet eivät auta asiakastasi ymmärtämään, miten juuri te erotutte muista alan toimijoista. 

Lue myös: Kärsiikö yrityksenne alansa asiantuntevimpien asiantuntijoiden -syndroomasta?

Jos Reach-vaiheen copyt perustuvat pelkästään itseisarvoille, miksi asiakkaanne reagoisi juuri teidän mainokseenne? Digitaalisen myynnin kasvattaminen edellyttää, että yrityksenne kilpailuedut on kirkastettu niin, että ne tuottavat arvoa tärkeimmille ostajapersoonillenne.

Koska digitaalisessa maailmassa jokainen kilpailija on vain muutaman klikkauksen päässä, korostuu aitojen kilpailuetujen merkitys entisestään. 

Kuten jo aiemmin kävimme läpi, verkkosivustonne sisällöt ovat ratkaisevassa asemassa digitaalisen myynnin kasvattamisessa. Reach-vaiheen mainonta ei käänny ostoiksi, jos asiakkaan ei ole mahdollista löytää verkkosivuiltanne vastauksia ostoprosessin aikana herääviin kysymyksiin.

Verkkosivustonne tulisi olla yrityksenne paras myyjä. Onko sivustonne tällä hetkellä sellaisessa iskussa, jossa sen pitäisi olla? 

Verkkosivuston sisällöt ja ostopolut auditoimalla saat tiedon siitä, mitä korjaustoimenpiteitä sivustolla pitää tehdä, jotta digitaalisen myynnin kasvattamiselle on realistiset mahdollisuudet. 

Markkinointistrategialla saat yrityksesi markkinoinnin tuottamaan parempaa tulosta

Digitaalisen markkinoinnin strategia on varmin keino päästä eroon edellä kuvatuista haasteista ja siirtyä kohti suunnitelmallista markkinoinnin toteuttamista, jossa huomioidaan miten, kenelle ja kuinka digimarkkinoinnin toimenpiteitä tulisi kohdistaa. Tämä antaa merkittävää vipuvoimaa yrityksen digitaalisen myynnin kasvattamiselle. 

Kun tunnet markkinan, kilpailutilanteen ja kohderyhmänne sekä trendit, yrityksenne voi luoda markkinoinnilla kohderyhmää puhuttelevaa arvoa sellaisella tavalla, johon kilpailijat eivät kykene.

🎙️Kuuntele podcast: Erottautumistekijät ja arvonluonti osana digitaalista markkinointia

Me Suomen Digimarkkinoinnilla luomme johtoryhmätasoisen markkinointistrategian Market-Value-Growth-mallilla, joka huomioi niin kilpailutilanteen, asiakaskäyttäytymisen muutokset kuin teknologiseen kehityksen. 

Kun kaikki nämä osa-alueet huomioidaan, markkinointistrategia toimii vakaana pohjana operatiiviselle työlle ja mahdollistaa aidosti digitaalisen myynnin kasvattamisen. 

Lue myös: Miksi markkinointistrategia on tärkeä ja kuinka luot sellaisen?

Jos ette tunne unelma-asiakastanne, markkinointiviestinne laimenee “kaikkea kaikille” -puheeksi

Kun haluatte kasvattaa yrityksenne digitaalista myyntiä, vähän sinne päin kirjoitetut sisällöt eivät riitä. Siksi digimarkkinointia aloittaessa on tärkeää löytää vastaukset kysymyksiin: 

 • Millaista sisältöä verkkosivuiltanne tällä hetkellä löytyy? 
 • Puhutteleeko sisältönne unelma-asiakkaitanne kaikilla tietoisuuden tasoilla? 
 • Mitä teemoja kilpailijanne korostavat markkinointiviestinnässään? 

Optimaalisessa tilanteessa verkkosivustonne tuottaa teille tasaisesti ostovalmiita liidejä, jotka myynti ja markkinoinnin automaatio kääntää kaupaksi. Jotta tämä on mahdollista, digitaalisen myynnin kasvattaminen vaatii säännöllistä ja suunnitelmallista sisällöntuotantoa, jonka keskiössä ovat unelma-asiakkaidenne ongelmat, toiveet ja tarpeet.

Ostajapersoonat määrittävät sen, millaisia asiakkaita digitaalinen myyntinne tavoittaa. Siksi niiden määrittelyyn kannattaa panostaa.

Lue myös: Markkinointistrategia – mikä se on, miksi se on tärkeä ja kuinka luot sellaisen?

Puutteelliset järjestelmät esteenä digitaalisen myynnin kasvattamiselle  

Oletetaan, että Act-vaiheen sisällöt saavat potentiaaliset asiakkaat kiinnostumaan brändistänne. Hän lataa oppaan, liittyy yrityksenne uutiskirjelistalle tai kysyy lisätietoja tuotteestanne esimerkiksi chatissa. Miten käsittelette näitä kontakteja? 

Ilman toimivaa teknologiaa ette voi optimaalisesti tukea asiakkaan etenemistä ostopolulla ja kasvattaa digitaalista myyntiänne. Siksi teknologisiin valintoihin tulee panostaa heti digimarkkinoinnin aloituksesta lähtien. 

Mittaamiselle ja dataohjautuvalle päätöksenteolle on luotava realistiset edellytykset 

Jotta digitaalista myyntiä voidaan kasvattaa, teknologioiden näkökulmasta on tärkeää käydä läpi: 

 • Millainen CRM-järjestelmä on käytössä tällä hetkellä? 
 • Miten tieto kulkee verkkosivuston/verkkokaupan ja offlinen välillä? Mitä integraatioita eri järjestelmien välillä tämä edellyttää? 
 • Mitä lomakkeita verkkosivuillenne tarvitaan ja mitä tapahtuu, kun asiakas täyttää lomakkeen? Kenelle ja miten tieto siirtyy eteenpäin?  
 • Mitä vaatimuksia digitaalisen myynnin kehittyminen asettaa muille järjestelmille, kuten varastonhallinnalle? 

Teknologiavalinnoissa tärkeintä on varmistaa se, että järjestelmää on mahdollista skaalata digitaalisen myynnin kehittyessä ja yrityksenne tarpeiden muuttuessa. Jos esimerkiksi integraatiomahdollisuuksia ei ole huomioitu tarpeeksi, ollaan muutaman vuoden päästä todennäköisesti ongelmissa datan luotettavuuden suhteen, jos dataa ei esimerkiksi saada siirrettyä järjestelmästä toiseen. 

Oikeanlaisilla markkinoinnin teknologioilla pystyt segmentoimaan yrityksenne saamat liidit niin, että kaikista parhaat liidit päätyvät myynnin kontaktoitavaksi ensimmäisenä. Tähän voit käyttää ABCD-mallia, joka jakaa liidit neljään eri segmenttiin asiakasprofiilin kiinnostavuuden mukaan sekä ostotarpeen ajankohtaisuuden mukaan. Asiakasprofiilin kiinnostavuus voi liittyä esimerkiksi yrityksen liikevaihtoon, kontaktin titteliin, B2C-asiakkaan asumismuotoon tai mihin tahansa, joka indikoi sitä, että kyseinen kontakti on profiililtaan yrityksellenne täydellinen asiakas. Ostotarpeen ajankohtaisuus määrittää puolestaan sen, kuinka paljon panostuksia kyseisen liidin kontaktointiin ja klousaamiseen kannattaa laittaa juuri nyt.

Lue myös: Markkinointiteknologian työkalut: 50 työkalua, joilla rakennat yrityksellesi parhaan teknologiapaketin 

Digitaalisen myynnin kasvattaminen vaatii resursseja  

Digimarkkinoinnissa jatkuva kehittäminen on operatiivisen työn perusta ja oleellinen osa tätä työtä on testaaminen. A/B testaus on vertailua, jossa etsitään parhaiten toimivaa vaihtoehtoa. Sen avulla voidaan vertailla kahta eri versiota esimerkiksi verkkosivustosta tai yksittäisistä mainoksista.

Jotta testausta voidaan tehdä kattavasti ostopolun eri vaiheissa, materiaalien tuotantoon, suunnitteluun ja aineiston koostamiseen on varattava riittävästi resursseja. 

Yrityksellänne tulee siis olla riittävästi laadukasta, brändin mukaista visuaalista materiaalia ostopolun kaikkiin vaiheisiin. Verkkosivuston ilmeen uusiminen kertarutistuksella ei vielä riitä, vaan digitaalisen myynnin kasvattaminen vaatii tyypillisesti jatkuvaa sisällöntuotantoa.  

Lue myös: Visuaalinen suunnittelu MRACE®-mallin mukaisesti

Eikö digitaalinen myyntinne ei enää vedä samalla tavalla kuin ennen? Markkinan muutoksia on seurattava tarkasti 

Työskentelemme päivittäin lukuisten yritysten kanssa, joiden digimarkkinointia johdetaan systemaattisesti MVG-MRACE®-mallilla. Operatiivisen työn pohjaksi on määritetty yrityksen tärkeimmät ostajapersoonat ja konkreettinen arvolupaus. Silti voidaan päätyä tilanteeseen, jossa yrityksenne digitaalinen myynti ei enää kasva samaan tahtiin kuin ennen. 

Tällöin tulee selvittää:  

 • Mitä muutoksia markkinassa on tapahtunut?  
 • Ovatko erottautumistekijänne edelleen relevantteja? 
 • Onko arvolupauksenne riittävän konkreettinen?
 • Osaako tekoäly suositella yritystänne potentiaalisille asiakkaillenne? 
 • Onko jokin aikaisemmin vähemmälle huomiolle jäänyt ostajapersoona vallitsevassa markkinatilanteessa tärkeämpi? 
 • Löytyykö sivustoltanne riittävästi tälle ostajapersoonalle kohdistettua sisältöä? 
 • Onko arvolupauksenne kohdennettu ja kommunikoitu tehokkaasti juuri tämän ostajapersoonan käyttämässä kanavassa?  

Mitä tärkeämpi ja taloudellisesti suurempi investointi tuotteenne tai palvelunne asiakkaalle on, sitä paremmin teidän on oltava perillä kilpailukentän muutoksista. 

Jos tarjoatte kattoremontteja, minkälaista materiaalia keskeisimmät kilpailijanne asiakkaalle viestivät helpottaakseen ostopäätöstä? Minkälaisia heidän mainontansa eri kanavissa on? 

Myös asiakaskäyttäytyminen muuttuu jatkuvasti ja esimerkiksi vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset alkavat olla itseisarvoja sekä kuluttajille että yritysasiakkaille. 

Lue myös: Vastuullinen markkinointi – Ajankohtaiset case-esimerkit, jotka huomioida digimarkkinoinnissa

Kirkasta digimarkkinoinnin muutostarpeet auditoimalla nykytilanne  

Markkinatilanteen muutosten analysoimisen lisäksi on paljon muitakin asioita, joihin keskittymällä voidaan tunnistaa digitaalisen myynnin kasvattamisen kriittiset kehityskohdat. 

Jos digitaalisista kanavista ei tässä sesongissa saatu niin paljon myyntiä kuin edellisessä, tulee pohtia myös seuraavia kysymyksiä: 

 • Löytyykö sivustoltanne riittävästi sisältöä kaikille tietoisuuden tasoille, myös täysin tietämättömille ja ongelmatietoisille? 
 • Milloin olette viimeksi kartoittaneet yrityksellenne tärkeät hakusanat? Onko hakutrendeissä tapahtunut muutoksia? Miten sijoitutte tällä hetkellä, ja ohjautuvatko kävijät oikeille laskeutumissivuille? 
 • Onko sivustolla riittävästi myös mikrokonversioita, kuten ladattavia sisältöjä? 
 • Miten liidejä nurturoidaan Act-vaiheesta kohti Convert-vaihetta? Hyödynnetäänkö markkinoinnin automaation mahdollisuuksia tehokkaasti? 
 • Seurataanko verkkosivustolla oikeita asioita? Onko sivustolla tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät korjauksia myös analytiikkaan? 
 • Ovatko digitaaliselle myynnille asetetut tavoitteet SMART-viitekehyksen mukaiset? Onko tavoitteiden saavuttamiseen varattu riittävästi resursseja? 
 • Ovatko digitaalisen myynnin prosessit selkeitä sekä markkinointitiimille että myyntitiimille? Miten esimerkiksi oppaan ladanneita liidejä käsitellään ja onko tässä prosessissa kehitettävää? 

Nykytilan auditoinnilla pääsette nopeasti kiinni juurisyihin. Jos auditoinnissa esimerkiksi todetaan, että verkkosivusto kyllä toimii hyvin (=kävijät konvertoituvat), mutta kävijämäärät ovat liian pieniä suhteessa digitaaliselle myynnille asetettuihin tavoitteisiin, voidaan fokus siirtää siihen, kuinka sivuston liikennettä saadaan kasvatettua.  

 

Yhteenveto: Digitaalisen myynnin kehittäminen vaatii vahvan strategisen perustan ja edellyttää jatkuvaa optimointia 

Digitaalisen myynnin kehittäminen ei ole kertaluonteinen projekti, vaan se vaatii vahvan strategisen perustan ja edellyttää jatkuvaa optimointia. 

Markkinointistrategiaa on myös tarkasteltava ja päivitettävä säännöllisesti vastaamaan asiakaskäyttäytymisen muutoksiin, ostajapersoonien kehittyviin tarpeisiin ja dynaamiseen kilpailuympäristöön. 

Tehokkaasti jalkautettu, ostajapersoonien tietoisuuden tason huomioiva markkinointistrategia sujuvoittaa asiakkaidenne ostoprosessia, mikä puolestaan parantaa asiakaskokemusta merkittävästi ja kasvattaa digitaalista myyntiänne myös pitkällä aikavälillä. 

Haluatko lisää näkemystä digitaalisen myynnin kasvattamiseen ja kehittämiseen? 

Auditoinnit ja oppaat:

Syvennä tietoasi: 

Jos haluat asiantuntijan näkemyksen digitaalisen myynnin kehittämiseksi, ota yhteyttä!